Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSD - KDPW

Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSD

KDPW nawiązał bezpośrednie połączenia operacyjne z szeregiem zagranicznych izb depozytowo - rozliczeniowych, dzięki którym KDPW obsługuje obrót zagranicznymi papierami wartościowymi na rynku zorganizowanym w Polsce

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych posiada połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami papierów wartościowych, służące do rejestracji w systemie KDPW zagranicznych papierów wartościowych, w celu umożliwienia zawierania transakcji tymi papierami w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i rozrachunku tych transakcji w systemie KDPW. Techniczna rejestracja papierów w systemie KDPW następuje w efekcie ich transferu z kont uczestników zagranicznego depozytu na konto KDPW prowadzone przez zagraniczny depozyt, a następnie na konta uczestników KDPW. Transfery te mają charakter transferów free of payment (FOP). W analogiczny sposób następuje techniczne wyrejestrowanie.

Połączenia są nawiązywane bezpośrednio z zagranicznym depozytem, lub z udziałem banku-pośrednika. W ramach każdego połączenia operacyjnego KDPW posiada rachunek zbiorczy, otwarty w zagranicznym systemie depozytowym. Są na nim rejestrowane, w imieniu uczestników KDPW, papiery wartościowe będące przedmiotem połączenia operacyjnego.

W odniesieniu do papierów wartościowych będących przedmiotem połączenia operacyjnego, zarejestrowanych na kontach uczestników KDPW, Krajowy Depozyt wspiera przetwarzanie zdarzeń korporacyjnych, w tym - związanych z walnymi zgromadzeniami i obsługę podatkową związaną z wypłatą świadczeń, zgodnie z informacjami otrzymanymi z depozytu zagranicznego. W przypadku wszystkich połączeń operacyjnych posiadanych przez KDPW stosowane są międzynarodowe otwarte procedury i standardy komunikacji dotyczące komunikatów i danych referencyjnych; komunikacja pomiędzy KDPW a depozytami zagranicznymi lub bankami-pośrednikami odbywa się poprzez komunikaty i sieć SWIFT.
 

Strony www zagranicznych depozytów, z którymi KDPW posiada połączenia operacyjne:

Dokumenty i informacje dotyczące operacyjnych aspektów połączeń międzysystemowych:

 

Uczestników KDPW zainteresowanych dalszymi informacjami dotyczącymi operacyjnych aspektów funkcjonowania połączeń międzysystemowych zapraszamy do kontaktu z Zespołem Operacji Międzynarodowych Działu Operacyjnego: international.operations@kdpw.pl, zaś w sprawach prawnych z Biurem Relacji z Klientami: brk@kdpw.pl