Praktyki i standardy rynkowe - KDPW

Praktyki i standardy rynkowe

Krajowy Depozyt bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych grup roboczych określających praktyki oraz standardy rynkowe w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.

Joint Working Group on General Meetings (JWGGM)

Z inicjatywy podmiotów zrzeszonych w międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych pod przewodnictwem stowarzyszenia European Issuers, utworzono grupę roboczą General Meetings Task Force / Joint Working Group on General Meetings, której celem jest opracowanie standardów, norm i praktyk międzynarodowych w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.

Poniżej prezentujemy aktualną wersję standardów rynkowych dot. obsługi walnych zgromadzeń.

Securites Market Practice Group (SMPG)

Celem globalnej Securites Market Practice Group jest wypracowanie norm i międzynarodowych standardów w zakresie wymiany komunikatów ISO20022, m.in. w odniesieniu do procesu obsługi walnych zgromadzeń. Poniżej prezentujemy aktualną wersję standardów komunikacyjnych dot. obsługi walnych zgromadzeń zgodnie z normą ISO20022.