Procedura przystąpienia do systemu rekompensat - KDPW

Procedura przystąpienia do systemu rekompensat

Procedura przystąpienia do systemu rekompensat

1. Podmiot przystępujący do systemu rekompensat zobowiązany jest złożyć do Krajowego Depozytu wniosek o przystąpienie do systemu rekompensat (wzór poniżej) wraz z pozostałą dokumentacją określoną w § 4a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat.

2. Krajowy Depozyt zawiera z wnioskującym podmiotem umowę o uczestnictwo w systemie rekompensat, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług wskazanych we wniosku (z pkt 1) objętych ochroną systemu rekompensat.

3. Podmiot wnioskujący zobowiązany jest do dostarczenia do Krajowego Depozytu odpisu ww. zezwolenia.

4. Krajowy Depozyt wpisuje podmiot do rejestru uczestników systemu rekompensat oraz nadaje uczestnikowi kod instytucji.

5. W celu elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikiem systemu rekompensat, uczestnik zobowiązany jest zawrzeć z Krajowym Depozytem Porozumienie w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej (Porozumienie SWI) oraz uzyskać odpowiedni certyfikat (Procedura uzyskania certyfikatu elektronicznego).