Czasowe obniżki opłat

Obowiązujące obniżki opłat

W tej chwili KDPW nie stosuje czasowych obniżek ani zwolnień z opłat.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Czasowe obniżki obowiązujące do dnia: 31 grudnia 2022

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie, następujących opłat określonych w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

w zakresie opłat z tytułu rozrachunku:
 
 • 1. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3,90 zł do 1,95 zł,
  2. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 1 zł do 0,50 zł,
  3. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3,90 zł do 1,95 zł,
  4. opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3,90 zł do 1,95 zł,
 • 5. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3 zł do 1,50 zł,
 • w zakresie rejestracji papierów wartościowych:
 • 6. opłaty z tytułu rejestracji akcji określonej w ppkt 1.1.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,01% do 0,0025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 5 000 zł do 1 250 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 25 000 zł,
 • 7. opłaty z tytułu rejestracji praw do akcji określonej w ppkt 1.1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,001% do 0,00025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 2 000 zł do 500 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 15 000 zł do 3 750 zł,
 • 8. opłaty z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji albo listów zastawnych określonej w ppkt 1.1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,01% do 0,0025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 4 000 zł do 2 500 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się z 50 000 zł do 12 500 zł,
 • 9. opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych określonej w ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,012% do 0,003%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 500 zł do 125 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 25 000 zł,
 • 10. opłaty z tytułu rejestracji innych papierów wartościowych określonej w ppkt 1.1.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,012% do 0,003%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 4 000 zł do 1 000 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 25 000 zł.
 • 11. opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej, określoną w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,01% do 0,0025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 1 000 zł do 250 zł oraz ustala się jej maksymalną wysokość na 25 000 zł,
 • 12. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, określonej w ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,005% do 0,00125%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 1 000 zł do 250 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się z 25 000 zł do 6 250 zł.
 • Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 29/971/22 z dnia 14 września 2022 r.
Czasowe obniżenie opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego, jeżeli następuje to bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych określonej w pkt 2.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,2% do 0,1%.
Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie.
 
  

Czasowe obniżki obowiązujące do dnia: 31 grudnia 2021

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie, następujących opłat określonych w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:
 1. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 4 zł do 2,40 zł,
 2. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 1 zł do 0,60 zł,
 3. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określonej w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 4 zł do 2,40 zł,
 4. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego określonej w ppkt 4.2. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 3 zł do 1,80 zł,
 5. opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie jej stawki z 4 zł do 2,40 zł, z zastrzeżeniem utrzymania dalej idącej obniżki tej opłaty wprowadzonej uchwałą Nr 38/925/21 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 27 maja 2021 r. w odniesieniu do transakcji zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 6. opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 3 zł do 1,80 zł,
 7. opłaty z tytułu rejestracji akcji określonej w ppkt 1.1.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,01% do 0,005%, a także jej minimalnej wysokości z 5 000 zł do 1 000 zł oraz jej maksymalnej wysokości ze 100 000 zł do 33 000 zł,
 8. opłaty z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji albo listów zastawnych określonej w ppkt 1.1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,01% do 0,005%, a także jej minimalnej wysokości z 4 000 zł do 1 000 zł oraz jej maksymalnej wysokości z 50 000 zł do 16 000 zł,
 9. opłaty z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych określonej w ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,012% do 0,006%, a także jej maksymalnej wysokości ze 100 000 zł do 33 000 zł,
 10. opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej, określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,01% do 0,005%, a także jej minimalnej wysokości z 1 000 zł do 500 zł oraz ustalenie jej maksymalnej wysokości na 33 000 zł,
 11. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, określonej w ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,005% do 0,0025%, a także jej minimalnej wysokości z 1 000 zł do 400 zł oraz jej maksymalnej wysokości z 25 000 zł do 8 000 zł,
 12. opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych albo listów zastawnych, określonej w ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,04% do 0,02%, a także jej minimalnej wysokości z 500 zł do 250 zł oraz jej maksymalnej wysokości z 4 000 zł do 1 300 zł,
 13. opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo z tytułu obsługi wypłaty świadczeń z tytułu wykupu lub umorzenia papierów wartościowych, określonej w ppkt 2.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez obniżenie stawki tej opłaty z 0,06% do 0,03%, a także jej minimalnej wysokości z 500 zł do 250 zł oraz jej maksymalnej wysokości z 8 000 zł do 2 600 zł.
Czasowe obniżenie opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne (ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), obniża się z 4 zł do 2 zł w odniesieniu do transakcji zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obniżenie wysokości opłaty dokonywane jest od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i obejmuje rozrachunki, które zostaną przeprowadzone w tym okresie.
  Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.
 

Czasowe obniżki obowiązujące do dnia: 30 września 2021

Czasowe obniżenie opłaty z tytułu udostępnienia emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu określonej w ppkt 5.5. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, z 2500 zł do 1500 zł.

Obniżenie wysokości opłaty dokonywane jest od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. włącznie, i obejmuje przypadki, w których udostępnienie emitentowi informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w danym walnym zgromadzeniu nastąpiło lub nastąpi w tym okresie i znajduje zastosowanie wyłącznie do opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej.
  Zwolnienie z opłaty pobieranej z tytułu zarejestrowania na kontach pomocniczych jednostkowych praw poboru (ppkt 3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych. 

Zwolnienie z opłaty wprowadzane jest na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje wyłącznie rejestracje dokonane w tym okresie.
  Zwolnienie dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych, z opłaty pobieranej z tytułu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych (ppkt 1.1.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych). 

Zwolnienie z opłaty wprowadzane jest na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje wyłącznie rejestracje dokonane w tym okresie.
 

 

Czasowe obniżki obowiązujące do dnia: 31 grudnia 2020

Czasowe obniżenie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, obejmujące operacje dokonane w tym okresie i dot. opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:
 • opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w  § 65 ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,

Oraz
 
 • w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3 Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.

Wysokość opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się w następujący sposób:
 1. stawka opłaty ulega obniżeniu się z 0,04% do 0,02%,
 2. minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 500 złotych do 250 złotych,
 3. maksymalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 4000 złotych do 2000 złotych.
Czasowe obniżenie opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych określonej w ppkt 1.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat, w taki sposób, że wysokość tej opłaty naliczanej za dany miesiąc kalendarzowy z tytułu rejestracji papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem, nie może przekraczać 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie i obejmuje rejestracje papierów wartościowych dokonane w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie.
  Czasowe zwolnienie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie z opłat określonych w ppkt 2.5., 2.5.1. oraz 2.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych dla uczestników, którzy umożliwiają stosowanie względem nich faktur elektronicznych.
  Czasowe obniżenie na okres  od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:
 1. stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
 2. stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych. 
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, opłat objętych fakturami, które mogą zostać przesłane w postaci elektronicznej:
z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranych za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, z 4000 (cztery tysiące) zł do 1000 (jeden tysiąc) zł.
 

 

Czasowe obniżki obowiązujące do dnia: 30 czerwca 2020

Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 • opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 5.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranej za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, obniża się z 4000 (cztery tysiące) zł do 1000 (jeden tysiąc) zł. Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 19/836/20 z dnia 4 marca 2020 r.
Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 • opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym:
 1. stawkę podstawową tej opłaty określoną ppkt 4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych,
 2. stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 1 złotego do 0,75 złotego,
 3. stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych;
 • stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, określonej w ppkt 4.2. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, z 3 złotych do 2,25 złotych;
 • stawki opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 4 złotych do 3 złotych
 • stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3 złotych do 2,25 złotych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 16/833/20 z dnia 4 marca 2020 r.


Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 1. stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 1.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
 2. stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 73 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych.
Czasowe zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie z opłat określonych w ppkt 2.5., 2.5.1. oraz 2.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych.
  Czasowe obniżenie na okres do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 1. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w  § 65 ust.3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
  1/ minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,
  oraz
  2/ w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 65 ust.3 Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
 2. Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.
 3. 2. minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § § 73 ust.1 Regulaminu KDPW (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się z 500 do 200 złotych.
Czasowe zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie, ze skutkiem od dnia 30 września 2019 r. z opłat określonych w ppkt 3.5., 3.5.1. oraz 3.5.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w odniesieniu do obsługi wykupów certyfikatów inwestycyjnych.
  Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 • opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym:
a/ stawkę podstawową tej opłaty określoną ppkt 4.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych,

b/ stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 1 złotego do 0,75 złotego,

c/ stawkę tej opłaty określoną w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, obniża się z 4 złotych do 3 złotych;
 
 • stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego związanego z transakcją zawartą w obrocie zorganizowanym, określonej w ppkt 4.2. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat, z 3 złotych do 2,25 złotych;
 • stawki opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i niepieniężne, określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 4 złotych do 3 złotych;
 • stawki podstawowej opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, określonej w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” Tabeli Opłat z 3 złotych do 2,25 złotych.
Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 4/821/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 1. opłaty z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, dokonanej w następstwie złożenia wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 2.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się poprzez stosowanie następujących zasad jej naliczania:
  - minimalna wysokość opłaty ulega obniżeniu z 2000 złotych do 1000 złotych,
  oraz
 2. w przypadku, gdy nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne imienne tej samej emisji, emitowane przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty niebędący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, są rejestrowane w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie więcej niż jednego wniosku, o którym mowa w § 40 ust.1a Regulaminu KDPW, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25000 złotych, a minimalna wysokość opłaty ustalona z uwzględnieniem pkt 1, odnosi się do tej sumy, a nie do poszczególnych opłat, które się na nią składają.
Zasadę, o której mowa w ust.1 pkt 2, stosuje się pod warunkiem zawieszającym, że emitent rejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych złoży KDPW w formie pisemnej oświadczenie potwierdzające zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, oraz zawierające informacje pozwalające na identyfikację wniosków, na podstawie których w danym miesiącu kalendarzowym dokonano ich rejestracji, a złożenie tego oświadczenia nastąpi nie później, niż w następnym miesiącu kalendarzowym.

2. minimalnej wysokości opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożytków z obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych papierów wartościowych bądź listów zastawnych, który nie jest obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 Regulaminu KDPW (ppkt 3.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat), pobieranej od uczestnika w typie uczestnictwa agent płatniczy umożliwiającego stosowanie względem niego faktur elektronicznych, obniża się z 500 do 200 złotych.
  Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 1. stawki opłaty pobieranej z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych (ppkt 2.1.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) z 1000 złotych do 500 złotych,
 2. stawki opłaty pobieranej z tytułu obsługi wypłaty pożytków z certyfikatów strukturyzowanych albo z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli nie jest on obsługiwany w sposób określony w § 40 ust.5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ppkt 3.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), z 500 złotych do 200 złotych.
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 
 • opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 6.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), pobieranej za przeprowadzenie operacji asymilacji certyfikatów inwestycyjnych, obniża się z 4000 (cztery tysiące) zł do 1000 (jeden tysiąc) zł.
 • Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 7/824/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.
Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie:
 1. stawki opłaty z tytułu rejestracji obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny (ppkt 2.1.3.1. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,001%,
 2. w odniesieniu do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny - stawki opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta (ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), do 0,001%, oraz
 3. w odniesieniu do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, rząd centralny innego państwa, Narodowy Bank Polski lub inny bank centralny - wysokości opłaty z tytułu obsługi pozostałych operacji na papierach wartościowych (ppkt 6.4. w części „Opłaty pobierane od emitentów” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) do 1000 (jeden tysiąc) zł.