Procedury ewidencyjne KDPW

stan prawny począwszy od 31 maja 2023 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2023 r.
uchwalone uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 409/2023 z dnia 17 maja 2023 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie potencjalnej możliwości objęcia obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjnymi przetargami organizowanmi przez Narodowy Bank Polski.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 25 kwietnia 2022 r.

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 345/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Wprowadzane zmiany są związane z planowanym na dzień 25 kwietnia br. objęciem transakcji repo zawieranych na prowadzonym przez BondSpot S.A. rynku Treasury BondSpot Poland, rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP S.A., a także z wycofaniem z tego rynku transakcji tri-party repo. Zmiany dotyczące § 9b ust.3, § 41 ust.7 oraz § 60 Szczegółowych Zasad Działania KDPW mają charakter jedynie korygujący.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2022r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 60/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzane zmiany powiązane są ze zmianami Regulaminu KDPW i dotyczą w szczególności:
  1. kar pieniężnych oraz innych mechanizmów wspomagających rozrachunki transakcji, wynikających z przepisów rozporządzenia CSDR,
  2. dostosowania treści regulacji KDPW do wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  3. sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych oraz raportowania z tej ewidencji,
  4. uchylenia zapisów dotyczących rozrachunków posttransakcyjnych,
  5. obsługi wykupu certyfikatów strukturyzowanych,
  6. uchylenia postanowień dotyczących szczególnych zasad obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z nieskarbowych papierów dłużnych wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 494/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zmiany powyższe są związane z zaplanowanym na 29 czerwca 2020 r. wdrożeniem przez Krajowy Depozyt obsługi obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu, a także obligatoryjnego, całościowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zmiany przewidują także rezygnację z zawieszania z powodu braku pokrycia rozrachunków transakcji warunkowych albo bezwarunkowych sprzedaży / zakupu papierów wartościowych, zawieranych przez NBP z bankami w ramach operacji otwartego rynku. W razie niemożności dokonania rozrachunku takiej transakcji we właściwym terminie, zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji będą wyrejestrowywane z systemu depozytowego, a po tym terminie Krajowy Depozyt nie będzie ponawiał próby przeprowadzenia jej rozrachunku, chyba że strony rozrachunku dostarczą nowe zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji. Ponadto niewielkim zmianom poddano postanowienia dotyczące obsługi certyfikatów strukturyzowanych (w szczególności uregulowano zasady postępowania w razie zgłoszenia przez osobę uprawnioną rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu ich umorzenia), a także regulacje dotyczące operacji przeniesienia papierów wartościowych nieprowadzącego do przeniesienia ich własności.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 marca 2020 r.

Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)