Regulamin ARM

stan prawny począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 886/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany dotyczą:
 
 • ujednolicenia zasad związanych z przekazywaniem dokumentów i oświadczeń do KDPW z zapisami regulaminów innych usług, poprzez ustanowienie reguły, zgodnie z którą KDPW przyjmuje od uczestników dokumenty w formie pisemnej lub w równoważnej formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 • zmian stawek opłat w Tabeli opłat.
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 22.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 maja 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 358/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany dotyczą sposobu ustanawiania komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A w obszarze usług Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM oraz usługi nadawania kodów LEI. Wprowadzają nowe zasady pobierania certyfikatów elektronicznych poprzez dedykowaną aplikację internetową Certyfikaty A2A, udostępnioną w Portalu usług (https://online.kdpw.pl).

Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r. do 21.05.2023 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2022 r.:

Postanowienia § 1 pkt 11 lit. c uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 817/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.:
Zmieniona została stawka opłat maksymalnych z tytułu uczestnictwa oraz dokonywanych zgłoszeń dla klientów wysoko wolumenowych. Nowa maksymalna opłata wynosi 3650 PLN netto. Opłata ta obowiązuje do poziomu 1 miliona zgłoszeń w miesiącu składanych w imieniu danej firmy inwestycyjnej. Powyżej tego wolumenu, za każde zgłoszenie naliczana będzie opłata 0,001 PLN netto.
 
 • Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 05.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 5 lipca 2021 r.:

Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 817/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., związane z komunikacją w kanale U2A i wdrożeniem GUI ARM:
1) Wprowadzono zapisy dot. uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników w GUI ARM z wykorzystaniem aplikacji dostępowej (SSO).
2) Wprowadzono Regulamin dostępowy jako integralną części Regulaminu ARM. Regulamin dostępowy określa szczegółowe zasady otwierania konta dostępowego w aplikacji dostępowej oraz zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika ARM do komunikacji z Krajowym Depozytem, jak również szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z Krajowym Depozytem.
3) Wprowadzono instytucję obowiązkowego administratora zewnętrznego, posiadającego prawo do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM, a także do odwoływania takich pełnomocnictw.
4) Wycofano zapisy związane z certyfikatami elektronicznymi imiennymi, pozwalającymi na komunikację z systemem ARM z wykorzystaniem EsdiWEB. Wycofanie na podstawie postanowień przejściowych Regulaminu ARM nastąpiło z końcem września 2021 r.
 
 • Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 01.04.2020 r. do 4.07.2021 r.

 
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 kwietnia 2020 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 225/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu ARM, zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM
 
 • Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 01.07.2018 r. do 31.03.2020 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2018 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 335/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

Zakres zmian:
 • dodanie zapisów określających terminy, w których powinno nastąpić przekazanie przez uczestnika komunikatów niezbędnych do zbudowania raportu do organu nadzoru. Regulamin ARM w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że terminy te zamieszczane są wyłącznie, jako informacja na stronie internetowej KDPW (zmiana w § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 oraz skreślenie pkt 2 w § 2 ust. 2 Regulaminu ARM);
 • doprecyzowanie terminu wypowiedzenia przez KDPW uczestnikowi ARM umowy o uczestnictwo, poprzez dodanie w § 28 ust. 1 Regulaminu ARM, zapisu, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o uczestnictwo następuje z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 
 • uwzględnienie w Tabeli Opłat opłaty za czynności związane z unieważnieniem lub zmianą sprawozdania z transakcji dokonywanymi na wniosek uczestnika, poprzez zastąpienie w pkt 2 Tabeli Opłat opłaty za raport ARM opłatą za zgłoszenie ARM. Pojęcie „zgłoszenia” zdefiniowane zostało w § 2 ust. 1 pkt 19 Regulaminu ARM, jako zgłoszenie do KDPW szczegółów pojedynczej transakcji za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu. Jednocześnie, w celu dostosowania do pozostałych zapisów, dokonano zmiany definicji „komunikatu”, zawartej w pkt 6 w § 2 ust. 1 Regulaminu ARM; 
 • zmniejszenie stawek opłat pobieranych za uczestnictwo w ARM (pkt 1 Tabeli Opłat) oraz maksymalnej sumy opłat pobieranych od jednego uczestnika (pkt 3 tabeli Opłat);
 • wprowadzenie zapisu § 29 ust. 3, zgodnie z którym stawki opłat pobieranych od uczestników określone w Tabeli Opłat są stawkami opłat netto;
 • rozszerzenie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o uczestnictwo w ARM w typie reprezentant, o spółki prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie przekazywania zgłoszeń dotyczących transakcji zawieranych w danym systemie (dodany pkt 3 w § 7 ust. 1 Regulaminu ARM).
 • Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 8.12.2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 8 grudnia 2017 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. 838/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiany dotyczą rozszerzenia zapisów dotyczących sublicencji na oprogramowanie wykorzystywane w komunikacji z wykorzystaniem ESDI/Web na wszystkich użytkowników systemu ARM bez względu na rodzaj wykorzystywanego certyfikatu elektronicznego.

Jednocześnie w Tabeli opłat wprowadza się zmianę polegającą na pobieraniu opłaty za uczestnictwo z dołu. Zmiana ta wynika z uwarunkowań systemowych. W związku z wprowadzoną opłatą maksymalną, obejmującą łącznie opłaty za uczestnictwo i opłaty z tytułu liczby zarejestrowanych raportów, konieczne jest naliczenie opłat za dany okres rozliczeniowy z tytułu pozycji 1 i 2 tabeli w tym samym czasie.
 
Logo - KDPW