Regulamin dostępu do systemów informatycznych
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 maja 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 357/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany dotyczą sposobu ustanawiania komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A w obszarze usług Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM oraz usługi nadawania kodów LEI. Wprowadzają nowe zasady pobierania certyfikatów elektronicznych poprzez dedykowaną aplikację internetową Certyfikaty A2A, udostępnioną w Portalu usług (https://online.kdpw.pl).  

Regulamin dostępu do systemów informatycznych krajowego depozytu papierów wartościowych w wersji obowiązującej od 27.12.2022 r. do 21.05.2023 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 27 grudnia 2022 r. dokonane uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu: nr 1130/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany dotyczą treści zapisów § 3 ust. 1-4 Regulaminu dostępowego, które określają kanały komunikacji dla usług oraz momenty doręczania komunikatów w ramach poszczególnych kanałów komunikacyjnych.

Wprowadzane zmiany mają na celu ujednolicenie momentu doręczenia komunikatu, niezależnie od kanału jakim komunikat jest przekazywany. Związane są z planowanym na 27 grudnia 2022 r. wdrożeniem zmian w obszarze oznaczania momentu doręczenia komunikatu przekazywanego przez uczestnika poprzez dedykowane kolejki, czyli poprzez kanał A2A lub kanał U2A (jeżeli za pośrednictwem tego kanału przekazywane są komunikaty w postaci ustrukturyzowanych plików). Momentem doręczenia komunikatu będzie moment, w którym KDPW rozpocznie kontrolę treści tego komunikatu w aplikacji.

Zmiany, w sposób faktyczny, dotkną trzech usług (aplikacji KDPW): Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR oraz ARM, czyli usług, które obecnie wykorzystują, w ramach doręczeń komunikatów, dedykowane kolejki.
W chwili obecnej momentem doręczenia komunikatów przekazywanych w powyższy sposób jest umieszczenie komunikatu w kolejce wejściowej dla komunikatów, utworzonej w ramach kanału komunikacyjnego dla danej usługi. W związku jednak z faktem, że od wejścia komunikatu do kolejki aż do czasu jego zapisania w aplikacji KDPW nie są dokonywane żadne czynności związane z walidacją treści tego komunikatu, bądź żadną inną formą jego przetwarzania, moment doręczenia komunikatu jest istotnie różny od momentu doręczenia komunikatu w ramach kanału U2A (poprzez interfejs wprowadzania danych). W ramach tego kanału walidacja treści komunikatu dokonywana jest bowiem już w momencie wypełniania formularza w aplikacji.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 5 listopada 2022 r. dokonane uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu: nr 959/2022 z dnia 21 października 2022 r. poprzez nadanie Regulaminowi nowego brzmienia.