Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2022 r.:
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 17/959/22  z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:
  • wdrożenia nowych zasad komunikacji pomiędzy uczestnikami systemu rekompensat a Krajowym Depozytem w związku z implementacją aplikacji System Rekompensat,
  • poszerzenia katalogu kosztów ponoszonych z aktywów systemu rekompensat,
  • formy przekazywania i zakresu przekazywanych dokumentów, które są składane do Krajowego Depozytu, w związku z zawarciem umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat,
  • wprowadzenia formalnego wymogu złożenia w Krajowym Depozycie przez podmiot, którego uczestnictwo w systemie rekompensat ustało, oświadczenia dotyczącego roszczeń pokrywanych z aktywów systemu rekompensat oraz
  • zmiany wysokości opłaty za przekazanie informacji określonej w par. 9 ust. 1 albo w par. 10 ust.1 lub ust.2 Regulaminu w sposób niezgodny z określonym w Regulaminie.
  • Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat w wersji obowiązującej od 1.07.2018 do 30.06.2022
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 35/672/17 z dnia 13 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 58/695/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiany dotyczą w szczególności:
  • wprowadzenia kanału elektronicznego jako podstawowego sposobu wymiany danych i dokumentów operacyjnych w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem i uczestnikami systemu rekompensat. W formie elektronicznej (w ustalonej strukturze) będą przekazywane przez uczestników informacje o wysokości wpłaty rocznej, wysokości poszczególnych rat, informacje o średniej wartości aktywów, liczbie inwestorów. Krajowy Depozyt będzie przekazywał tym kanałem, np. informacje o stwierdzeniu nadwyżki wniesionych wpłat do systemu rekompensat, informacje o realizowanych wypłatach w związku z uruchomieniem systemu rekompensat na cele ustawowe, sprawozdania półroczne z zarządzania środkami systemu,
  • wprowadzenia opłaty za przekazywanie przez uczestnika systemu rekompensat ww informacji w formie papierowej albo w formacie lub strukturze odbiegających od wymaganych. Wymieniona opłata nie będzie naliczana w okresie dostosowawczym tj. w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie zmian Regulaminu.
  • Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat w wersji obowiązującej od 1.04.2015 do 30.06.2018