Regulamin KDPW

stan prawny począwszy od 31 maja 2024 r.
Zmiany, które wejdą w życie z dniem 8 lipca 2024 r.
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 30/1009/24 z dnia 13 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem jej zmian dokonanych uchwałą Nr 20/1029/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wprowadzane zmiany w szczególności dostosowują postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do wprowadzonych w ostatnim czasie zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzają nowy rodzaj działalności oraz typy uczestnictwa dedykowane bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie art. 70 ust.2 pkt 4 tej ustawy, rozszerzają skład Komitetu Użytkowników o przedstawiciela izby gospodarczej zarządzających funduszami i aktywami, określają zasady obsługi wypłaty świadczeń oraz opłaty znajdujące zastosowanie do bankowych praw pochodnych, a także odnoszą się do sfery komunikacji elektronicznej z uczestnikami.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie 31 maja 2024 r.

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1/1010/24 z dnia 28 lutego 2024 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi żądań funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub towarzystw funduszy inwestycyjnych, dotyczących udostępnienia im za pośrednictwem Krajowego Depozytu informacji umożliwiających identyfikację uczestników takich funduszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych, a częściowo wiążą się one także z nowymi obowiązkami informacyjnymi, które na podstawie art. 7c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostaną nałożone na emitentów obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także na agentów emisji. 

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 01.01.2024 r. do 30.05.2024 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 25/1004/23 z dnia 20 września 2023 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt.


Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 31.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2023 r.

uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 14/993/23 z dnia 15 marca 2023 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie potencjalnej możliwości objęcia obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjnymi przetargami organizowanmi przez Narodowy Bank Polski.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 20.03.2023 r. do 30.05.2023 r.
Z dniem 20 marca 2023 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 31/973/22 z dnia 14 września 2022 r.
Zmiany mają charakter techniczny i są związane z uruchomieniem nowego systemu TARGET (transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji) w miejsce dotychczasowego systemu TARGET2, dla potrzeb obsługi płatności w euro przeprowadzanych w pieniądzu banku centralnego. 

 
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 30/972/22 z dnia 14 września 2022 r. Zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt, określonych w załączniku „Tabela Opłat".

Zmiany, które weszły w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

Z dniem 10 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 49/936/21 z dnia 8 października 2021 r. W dniu 27 stycznia 2022 r. podjęta została również uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 104/2022 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która także weszła w życie z dniem 10 lutego 2022 r. Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:1/ złagodzenia niektórych wymogów formalnych odnoszących się do dokumentów, które powinny być załączane do wniosków składanych w Krajowym Depozycie przez uczestników lub podmioty ubiegające się o uczestnictwo, 2/ wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych mających zapobiegać ryzyku wprowadzenia do depozytu takich papierów wartościowych, których zarejestrowanie wymagałoby uprzedniego przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia CSDR, 3/ aktualizacji postanowień dotyczących szczególnego trybu wprowadzania do depozytu akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r., 4/ zasad rozliczeń pomiędzy Krajowym Depozytem, a uczestnikiem bezpośrednim dokonującym przychodzącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych z zagranicznego CSD, w razie dokonania przez zagraniczny CSD rozrachunku tzw. market claims związanego z tym transferem.

Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 51/938/21 z dnia 8 listopada 2021 r.
Zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszły w życie z dniem 1 lutego 2022 r., z zastrzeżeniem, że zmiany związane z przepisami art. 7 ust. 3-9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (tzw. rozporządzenie CSDR), wejdą w życie, odpowiednio, z dniem rozpoczęcia stosowania tych przepisów. 
W dniu 18 stycznia 2022 r. podjęte zostały również uchwały Zarządu Krajowego Depozytu: nr 60/2022 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz nr 61/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych, które wprowadzają zmiany powiązane z ww. zmianami Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:
 1. kar pieniężnych oraz innych mechanizmów wspomagających rozrachunki transakcji, wynikających z przepisów rozporządzenia CSDR,
 2. dostosowania treści regulacji KDPW do wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych oraz raportowania z tej ewidencji,
 4. uchylenia zapisów dotyczących rozrachunków posttransakcyjnych,
 5. obsługi wykupu certyfikatów strukturyzowanych,
 6. uchylenia postanowień dotyczących szczególnych zasad obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z nieskarbowych papierów dłużnych wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem zmian wprowadzanych w związku z przepisami dotyczącymi dyscypliny rozrachunku, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2022 r., weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 48/935/21 z dnia 8 października 2021 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą opłat określonych w Tabeli Opłat.

Z dniem 16 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 45/932/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą:
 1.  rozszerzenia katalogu przypadków, w których istnieje możliwość rejestrowania papierów wartościowych w depozycie bez zawierania przez Krajowy Depozyt umowy w tej sprawie z emitentem, co jest związane z planowanym utworzeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach alternatywnego systemu obrotu, wyodrębnionego rynku, na którym miałby być dokonywany obrót akcjami emitowanymi na podstawie prawa obcego, organizowany bez zgody ich emitentów;
 2.  rozszerzenia zakresu zdarzeń objętych operacją konwersji papierów wartościowych;
 3. dostosowania treści § 145 ust.1 Regulaminu KDPW do aktualnego brzmienia art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Z dniem 31 maja 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1/898/21 z dnia 5 lutego 2021 r., zmienioną następnie uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/895/21 z dnia 23 marca 2021 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariacie, składanych na podstawie art. 32813 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek. Zmiany te nakładają także na spółki rejestrujące walne zgromadzenie w aplikacji internetowej Krajowego Depozytu, obowiązek jednoczesnego przekazania Krajowemu Depozytowi informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami ISIN.


 
Z dniem 19 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 4-6 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., związane z częściowym dostosowaniem procesów dotyczących rozrachunku transakcji do wymogów wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.
Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 2/899/21 z dnia 5 lutego 2021 r. Zmiany dotyczą opłaty pobieranej przez Krajowy Depozyt z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonywanej w oparciu o dokumenty elektroniczne dostarczane przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszły również w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 12 i 14 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczące uruchomienia usługi polegającej na obsłudze zdalnych głosowań przeprowadzanych w ramach organu nadzorczego lub organu zarządzającego krajowego emitenta akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.


 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 16 marca 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zmiany wchodzące w życie dniem 16 marca 2021 r. przede wszystkim dostosowują postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych ze zniesieniem dokumentowej formy akcji, uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Pozostałe zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych objęte ww. uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., tj. zmiany określone w § 1 pkt 4-6 oraz 12 i 14 tej uchwały, wejdą w życie w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w uchwale, która niezwłocznie po jej podjęciu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników KDPW.


 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2020 r. wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 52/869/20 oraz nr 54/871/20 podjętymi w dniu 26 czerwca 2020 r.
Wprowadzane zmiany są związane przede wszystkim z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także z przepisami art. 68i-68n ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Odzwierciedlają one obowiązki, które ww. przepisy nakładają na Krajowy Depozyt oraz na uczestników bezpośrednich w związku ze zdarzeniami korporacyjnymi przeprowadzanymi w spółkach giełdowych, a także w związku z przyznaniem takim spółkom prawa do otrzymywania informacji umożliwiających identyfikację ich akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.

Inne wprowadzane zmiany przewidują w szczególności:
 1. wydłużenie terminów odnoszących się do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych podlegających obligatoryjnej dematerializacji, a także do składania przez ich emitentów wymaganych w związku z tym dokumentów,
 2. rozszerzenie zakresu stosowania funkcjonalności rozrachunku transakcji w częściach, w tym poprzez umożliwienie wyrażania zgody na przeprowadzenie rozrachunku transakcji w częściach przez podmiot dokonujący rozliczeń transakcji (CCP) w odniesieniu do transakcji rozliczanych i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez taki podmiot.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 września 2020 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 53/870/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zmiany polegają na wprowadzeniu do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych opłat z tytułu obsługi żądań emitentów będących spółkami publicznymi, dotyczących udostępnienia im informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 maja 2020 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 14/831/20 z dnia 20 lutego 2020 r. Wprowadzane zmiany są związane z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), która znosi z dniem 1 stycznia 2021 r. dokumentową formę akcji i nakłada na emitentów obowiązek rejestrowania ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 marca 2020 r. Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)