Regulamin KDPW

stan prawny począwszy od 1 stycznia 2024 r.

 

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 25/1004/23 z dnia 20 września 2023 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt.


Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 31.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2023 r.

uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 14/993/23 z dnia 15 marca 2023 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie potencjalnej możliwości objęcia obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjnymi przetargami organizowanmi przez Narodowy Bank Polski.

Regulamin KDPW w wersji obowiązującej od 20.03.2023 r. do 30.05.2023 r.
Z dniem 20 marca 2023 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 31/973/22 z dnia 14 września 2022 r.
Zmiany mają charakter techniczny i są związane z uruchomieniem nowego systemu TARGET (transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji) w miejsce dotychczasowego systemu TARGET2, dla potrzeb obsługi płatności w euro przeprowadzanych w pieniądzu banku centralnego. 

 
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 30/972/22 z dnia 14 września 2022 r. Zmiany dotyczą opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt, określonych w załączniku „Tabela Opłat".

Zmiany, które weszły w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

Z dniem 10 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 49/936/21 z dnia 8 października 2021 r. W dniu 27 stycznia 2022 r. podjęta została również uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 104/2022 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która także weszła w życie z dniem 10 lutego 2022 r. Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:1/ złagodzenia niektórych wymogów formalnych odnoszących się do dokumentów, które powinny być załączane do wniosków składanych w Krajowym Depozycie przez uczestników lub podmioty ubiegające się o uczestnictwo, 2/ wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych mających zapobiegać ryzyku wprowadzenia do depozytu takich papierów wartościowych, których zarejestrowanie wymagałoby uprzedniego przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia CSDR, 3/ aktualizacji postanowień dotyczących szczególnego trybu wprowadzania do depozytu akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r., 4/ zasad rozliczeń pomiędzy Krajowym Depozytem, a uczestnikiem bezpośrednim dokonującym przychodzącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych z zagranicznego CSD, w razie dokonania przez zagraniczny CSD rozrachunku tzw. market claims związanego z tym transferem.

Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 51/938/21 z dnia 8 listopada 2021 r.
Zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszły w życie z dniem 1 lutego 2022 r., z zastrzeżeniem, że zmiany związane z przepisami art. 7 ust. 3-9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (tzw. rozporządzenie CSDR), wejdą w życie, odpowiednio, z dniem rozpoczęcia stosowania tych przepisów. 
W dniu 18 stycznia 2022 r. podjęte zostały również uchwały Zarządu Krajowego Depozytu: nr 60/2022 w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz nr 61/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych, które wprowadzają zmiany powiązane z ww. zmianami Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:
 1. kar pieniężnych oraz innych mechanizmów wspomagających rozrachunki transakcji, wynikających z przepisów rozporządzenia CSDR,
 2. dostosowania treści regulacji KDPW do wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych oraz raportowania z tej ewidencji,
 4. uchylenia zapisów dotyczących rozrachunków posttransakcyjnych,
 5. obsługi wykupu certyfikatów strukturyzowanych,
 6. uchylenia postanowień dotyczących szczególnych zasad obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z nieskarbowych papierów dłużnych wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem zmian wprowadzanych w związku z przepisami dotyczącymi dyscypliny rozrachunku, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2022 r., weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 48/935/21 z dnia 8 października 2021 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą opłat określonych w Tabeli Opłat.

Z dniem 16 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 45/932/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą:
 1.  rozszerzenia katalogu przypadków, w których istnieje możliwość rejestrowania papierów wartościowych w depozycie bez zawierania przez Krajowy Depozyt umowy w tej sprawie z emitentem, co jest związane z planowanym utworzeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach alternatywnego systemu obrotu, wyodrębnionego rynku, na którym miałby być dokonywany obrót akcjami emitowanymi na podstawie prawa obcego, organizowany bez zgody ich emitentów;
 2.  rozszerzenia zakresu zdarzeń objętych operacją konwersji papierów wartościowych;
 3. dostosowania treści § 145 ust.1 Regulaminu KDPW do aktualnego brzmienia art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Z dniem 31 maja 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1/898/21 z dnia 5 lutego 2021 r., zmienioną następnie uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 8/895/21 z dnia 23 marca 2021 r.
Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariacie, składanych na podstawie art. 32813 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek. Zmiany te nakładają także na spółki rejestrujące walne zgromadzenie w aplikacji internetowej Krajowego Depozytu, obowiązek jednoczesnego przekazania Krajowemu Depozytowi informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami ISIN.


 
Z dniem 19 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 4-6 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., związane z częściowym dostosowaniem procesów dotyczących rozrachunku transakcji do wymogów wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.
Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 2/899/21 z dnia 5 lutego 2021 r. Zmiany dotyczą opłaty pobieranej przez Krajowy Depozyt z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonywanej w oparciu o dokumenty elektroniczne dostarczane przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszły również w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu określone w § 1 pkt 12 i 14 uchwały Rady Nadzorczej nr 76/893/20z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczące uruchomienia usługi polegającej na obsłudze zdalnych głosowań przeprowadzanych w ramach organu nadzorczego lub organu zarządzającego krajowego emitenta akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.


 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 16 marca 2021 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zmiany wchodzące w życie dniem 16 marca 2021 r. przede wszystkim dostosowują postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do zmian Kodeksu spółek handlowych związanych ze zniesieniem dokumentowej formy akcji, uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).
Pozostałe zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych objęte ww. uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., tj. zmiany określone w § 1 pkt 4-6 oraz 12 i 14 tej uchwały, wejdą w życie w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w uchwale, która niezwłocznie po jej podjęciu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników KDPW.


 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2020 r. wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 52/869/20 oraz nr 54/871/20 podjętymi w dniu 26 czerwca 2020 r.
Wprowadzane zmiany są związane przede wszystkim z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także z przepisami art. 68i-68n ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Odzwierciedlają one obowiązki, które ww. przepisy nakładają na Krajowy Depozyt oraz na uczestników bezpośrednich w związku ze zdarzeniami korporacyjnymi przeprowadzanymi w spółkach giełdowych, a także w związku z przyznaniem takim spółkom prawa do otrzymywania informacji umożliwiających identyfikację ich akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.

Inne wprowadzane zmiany przewidują w szczególności:
 1. wydłużenie terminów odnoszących się do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych podlegających obligatoryjnej dematerializacji, a także do składania przez ich emitentów wymaganych w związku z tym dokumentów,
 2. rozszerzenie zakresu stosowania funkcjonalności rozrachunku transakcji w częściach, w tym poprzez umożliwienie wyrażania zgody na przeprowadzenie rozrachunku transakcji w częściach przez podmiot dokonujący rozliczeń transakcji (CCP) w odniesieniu do transakcji rozliczanych i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym prowadzonym przez taki podmiot.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 września 2020 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 53/870/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zmiany polegają na wprowadzeniu do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych opłat z tytułu obsługi żądań emitentów będących spółkami publicznymi, dotyczących udostępnienia im informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich akcji.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 maja 2020 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 14/831/20 z dnia 20 lutego 2020 r. Wprowadzane zmiany są związane z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), która znosi z dniem 1 stycznia 2021 r. dokumentową formę akcji i nakłada na emitentów obowiązek rejestrowania ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 marca 2020 r. Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)