Regulamin kodów identyfikujących

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 maja 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 361/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany dotyczą sposobu ustanawiania komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A w obszarze usług Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM oraz usługi nadawania kodów LEI. Wprowadzają nowe zasady pobierania certyfikatów elektronicznych poprzez dedykowaną aplikację internetową Certyfikaty A2A, udostępnioną w Portalu usług (https://online.kdpw.pl).

Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 01.01.2023 do 21.05.2023
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 1102/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zmiany dotyczą szczególności obniżenia opłaty z tytułu nadania kodu z 230 zł do 220 zł oraz umożliwienia nabycia statusu agenta o uprawnieniach szczególnych przez CSD lub podmiot będący członkiem ANNA, o ile posiadają siedzibę w państwie objętym akredytacją.
 
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 822/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zmiany Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne wprowadzają miedzy innymi, możliwość zmniejszenia przez klienta kosztów posiadania kodu LEI, przy dokonywaniu płatności wieloletnich, na okres od 2 do 5 lat.
 
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 1431/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.

Wprowadzone zmiany dotyczą:
 • rozszerzenia grupy podmiotów mogących uzyskać uprawnienia szczególne, o których mowa m. in. w § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu;
 • wprowadzenia możliwości okresowej zmiany przez Zarząd KDPW warunków rabatów oferowanych agentom o uprawnieniach szczególnych;
 • umożliwienia dokonywania płatności przez agentów o uprawnieniach szczególnych w funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich oraz euro;
 • doprecyzowania zapisów dotyczących zmiany zarządzającego kodem LEI, tak aby agent będący organem egzekucyjnym (np. komornik), mógł bez zgody podmiotu prawnego przejąć zarządzanie jego kodem LEI, w celu prowadzenia egzekucji z rachunku podmiotu prawnego
 • wprowadzenia zapisów pozwalających na uznanie za oryginalny dokumentu opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
 • zmiany § 8 Regulaminu, w związku z wykreśleniem § 11 Regulaminu Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych;
 • dostosowania zapisów Regulaminu w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. przepisów przyznających przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą prawo odstąpienia od umów zawartych na odległość, bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że nie mają one charakteru zawodowego, czyli nie dotyczą bezpośrednio branży, w której prowadzą swoją działalność.
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2020 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 514/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości uzyskania przez agenta w rozumieniu Regulaminu statusu agenta o uprawnieniach szczególnych (uprawnienia te są wskazane w § 5 ust. 5 zdanie ostatnie Regulaminu) oraz obniżenia opłat za nadanie i odnowienie kodów LEI (§ 29 ust. 1 pkt. 1 i 2).
 
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 24.06.2019 r. do 30.06.2020 r.


 
Zmiany, które weszły w życie 24 czerwca 2019 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 320/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczą wyłącznie profesjonalnych instytucji finansowych i wprowadzają możliwość systemowej komunikacji z KDPW. Jednocześnie grupa podmiotów, którym mogą być nadane uprawnienia szczególne, rozszerzona została o agenta emisji.
 
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 3.09.2018 do 23.06.2019 r.


 
Zmiany, które weszły w życie 3 września 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 517/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej, opcjonalnej oferty skierowanej wyłącznie do użytkowników, będących podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych lub rachunki bankowe, którzy zamierzają działać jako agenci na rzecz podmiotów prawnych, dla których prowadzą takie rachunki.
 
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 2.06.2018 do 2.09.2018


 
Zmiany, które weszły w życie dnia 2 czerwca 2018 r.

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 327/2018 z dnia 28 maja 2018 r.:
 
 • umożliwienie złożenia wniosku o nadanie kodu LEI dla dłużnika egzekucyjnego, który kwalifikuje się do posiadania kodu LEI, przez organ egzekucyjny prowadzący egzekucję z instrumentów finansowych podmiotu prawnego,
 • zniesienie wymogu pełnomocnictwa notarialnego dla podmiotów występujących o kod LEI w roli agenta,
 • aktualizacja podstawy prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych
 • ponadto
 • od dnia 1 lipca 2018 r. obniżone zostają opłaty za nadanie kodu LEI z 420 PLN na 330 PLN oraz za odnowienie kodu LEI z 280 PLN na 230 PLN
 • Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 8.05.2017 do 1.06.2018
Zmiany, które weszły w życie dnia 8 maja 2017 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany wynikają z obowiązku nałożonego przez Global Legal Entity Identifier Fundation na wszystkie podmioty nadające kody LEI w zakresie gromadzenia danych o relacjach własnościowych podmiotów posiadających kody LEI. W związku z powyższym podmioty wnioskujące o nadanie lub odnowienie kodu LEI zobowiązane będą wskazać bezpośrednią oraz ostateczną jednostkę dominującą, będącą podmiotem prawnym sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsolidowany jest podmiot.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 stycznia 2017 r.:

W dniu 24 stycznia 2017 r. - w związku z uzyskaniem przez KDPW akredytacji Global Legal Entity Identifier Fundation (GLEIF) - weszło w życie postanowienie § 2 Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne, zgodnie z którym KDPW jest podmiotem posiadającym status jednostki kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do nadawania kodów identyfikujących LEI oraz stosuje zasady obowiązujące w ramach globalnego systemu GLEIS dotyczące nadawania tych kodów, ich odnawiania oraz pobierania opłat.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 17 października 2016 r.:

Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 667/2016 z dnia 10 października 2016 r.
zakres zmian:
 • uzupełnienie zapisów dotyczących obowiązków użytkownika w zakresie przekazywanych danych (§5),
 • wprowadzenie polityki informowania użytkownika o dokonanym zgłoszeniu dotyczącym danych referencyjnych (§19),
 • wprowadzenie sankcyjnych form rozwiązania umowy o utrzymywanie kodu (§27),
 • wstrzymanie wprowadzenia tzw. opłaty przywróceniowej, która miała być pobierana przez KDPW od dnia uzyskania akredytacji (§34).
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 667/2016 z dnia 10 października 2016 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 21 maja 2016 r. 
(z wyjątkiem § 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez KDPW akredytacji GLEIF):