Regulamin odpłatnego udostępniania przez KDPW danych
referencyjnych i statystycznych GK KDPW

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie dnia 28 czerwca 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 565/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany obejmują:
 
  • Wprowadzenie możliwości redystrybucji danych referencyjnych i statystycznych, zakupionych przez klienta KDPW, do innych podmiotów,
  • Powołanie dwóch nowych rodzajów licencji pozwalających na redystrybucję danych, rozumianą jako prawo do rozpowszechniania bazy danych lub jakiejkolwiek jej części, w tym pojedynczych danych wchodzących w skład bazy danych, jak również opracowań będących pochodną danych udostępnianych przez KDPW. Dopuszczalne będzie rozpowszechnianie danych w ramach grupy kapitałowej oraz tzw. redystrybucja otwarta, tj. rozpowszechnianie danych do dowolnego podmiotu. Warunki świadczenia usługi dla obecnego rodzaju licencji na użytek własny pozostaną bez zmian.
Podjęta została również uchwała, ustalająca stawki opłat z tytułu nowych rodzajów licencji – uchwała nr 566/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.

Regulamin odpłatnego udostępniania przez kdpw danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW, obowiązujący od 16 maja 2022 r. do 27 czerwca 2024 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 887/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Przyjęte zostały nowe stawki opłat z tytułu udostępniania danych referencyjnych i statystycznych w ramach Portalu Danych KDPW. ​

Uchwała nr 381/2022 określająca stawki opłat, która obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 16 maja 2022 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w Regulaminie obejmują: 
  • wprowadzenie definicji API, 
  • wprowadzenie zapisów informujących o rozszerzeniu funkcjonalności formularza służącego do zamawiania lub rozszerzania subskrypcji o możliwość zamawiania dostępu API, 
  • wprowadzenie zapisów dotyczących tworzenia i udostępniania tzw. credentials pozwalających na uwierzytelnianie klienta API,
  • powiązanie zakresu dostępu API z pakietami wykupionymi w ramach danej subskrypcji, 
  • modyfikację zapisów dotyczących pobieranych opłat o możliwość zakupienia bądź dokupienia API, w tym wprowadzenie zasady proporcjonalnego naliczania opłaty z tytułu dokupienia API (jak również pakietów) za okres pozostały do końca okresu rozliczeniowego, 
  • zmianę miejsca publikacji Regulaminu z Portalu danych na stronę internetową KDPW.
  • Regulamin w wersji obowiązującej od 3 stycznia 2022 r. do 15 maja 2022 r.
Wraz z aktualizacją Regulaminu usługi została również podjęta uchwała ustalająca stawki opłat z tytułu korzystania z API – uchwała nr 381/2022. Stawki opłat z tytułu dostępu manualnego oraz z tytułu opłat za pakiety danych pozostały bez zmian.