Regulamin repozytorium transakcji
dla instrumentów pochodnych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie 29 kwietnia 2024 r.* wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW nr 18/1027/24 z dnia 5.04.2024 r.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych wynikają z wejścia w życie w dniu 29.04.2024 r. regulacji EMIR REFIT oraz dokonanego przeglądu Regulaminu, w tym opłat pobieranych przez KDPW i obejmują w szczególności:  
 • dostosowanie definicji do nowych regulacji europejskich (np. wprowadzenie pojęcia ERR, raportów End of Day, zmiany w procesie pozyskiwania wymaganych dokumentów od uczestników w ramach tzw. onboardingu); 
 • zmiany dot. przekazywania raportów oraz dokonywania korekt (obowiązkowy format danych – xml zgodne z ISO, weryfikacja zgód na raportowanie); 
 • zmiany związane ze sposobem komunikacji w ramach poszczególnych typów uczestnictwa (dodatkowa kolejka dla EoD, A2A dla PUR i KUR, kanał U2A jako bazowy – 10 lat dostępu do historii UTI, treść komunikatów wejściowych i wyjściowych – 30 dni, możliwość wystąpienia o większą liczbę kolejek w ramach wybranych typów uczestnictwa); 
 • zmiany w opłatach (definicja rynku OTC, wprowadzenie opłaty za transfer danych do innego Repozytorium transakcji, zmiany identyfikatorów stron transakcji). 
* z wyjątkiem zmian w Tabeli Opłat, które obowiązują od 1 maja 2024 r.

Regulamin Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. do 28 kwietnia 2024 r.
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW nr 26/1005/23 z dnia 20.09.2023 r.

Zmiany obejmują:
 • włączenie do Regulaminu (§ 2 ust. 1 pkt 6, §10, 10a oraz 11) podstawowych regulacji dotyczących ustanawiania komunikacji z repozytorium transakcji, zawartych obecnie w Zasadach dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, przyjętych odrębną uchwałą Zarządu KDPW.
  Szczegółowe zasady ustanawiania komunikacji regulowane w obszarze komunikacji U2A Regulaminem dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz w obszarze komunikacji A2A Regulaminem ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, nie ulegną zmianie.
 • ujednolicenie zasad związanych z przekazywaniem dokumentów i oświadczeń do KDPW z zapisami regulaminów innych usług KDPW, poprzez ustanowienie reguły, zgodnie z którą KDPW przyjmuje od uczestników dokumenty w formie pisemnej lub w równoważnej formie elektronicznej w postaci dokumentów (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • wprowadzenie zapisów szczególnych związanych ze zmianą typu uczestnictwa w repozytorium transakcji (§ 5 ust. 4),
 • powołanie w Regulaminie usługi dedykowanego rozdziału dotyczącego trybu dokonywania zmian regulaminu (§ 3), poprzez przeniesienie do tego rozdziału dotychczasowych zapisów § 2 Regulaminu,
 • zmiany Tabeli Opłat.
Regulamin Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych obowiązujący od 10 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zmiany, które weszły w życie 10 kwietnia 2021 r. wprowadzone uchwałą nr 4/891/21 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych.

Zmiany polegają na wprowadzeniu zapisów będących realizacją wynikającego z art. 19 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 150/2013 oraz ze stanowiska ESMA obowiązku wdrożenia procedur weryfikacji zgody kontrahenta udzielonej innemu podmiotowi na raportowanie w imieniu tego kontrahenta informacji o zawartych przez niego kontraktach pochodnych. 
 
Zmiany, które weszły w życie 1 kwietnia 2021 r. wprowadzone uchwałą nr 4/891/21 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych.

Zmiany polegają na:
 1. doprecyzowaniu warunków rozwiązania umowy i zasad zmiany typu uczestnictwa;
 2. wprowadzeniu kwalifikowanej przesłanki pozbawienia uczestnictwa związanej z naruszeniem obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo;
 3. rozszerzeniu katalogu oświadczeń wymaganych przy składaniu wniosku o uczestnictwo;
 4. wprowadzeniu zapisów umożliwiających podmiotowi zamierzającemu uzyskać status uczestnika podpisywanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o uczestnictwo za pomocą kwalifikowanego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego;
 5. wprowadzeniu zapisów ustalających sposób informowania uczestników o zmianach Regulaminu RT;
 6. wprowadzeniu zmian w Tabeli Opłat, w pkt 1.1. (zmiany redakcyjne) oraz w pkt 1.5. (zmiany doprecyzowujące zapisy związane z naliczeniem opłat dla uczestnika GUR, który złożył deklarację raportowania wysokich wolumenów transakcji).
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzone uchwałą nr 78/895/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych.

Zmiany dotyczą Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu i dotyczą części I. Opłat pobieranych od uczestników raportujących GUR i ZUR, tj. pkt 1.1.2.2.

Zmianie ulegnie:
 1. stawka opłaty, ilość kontrahentów i liczba zgłaszanych przez uczestnika transakcji i pozycji w imieniu których uczestnik przekazuje do repozytorium transakcji raporty o kontraktach oraz
 2. termin przekazywania do KDPW oświadczenia dotyczącego deklarowanej liczby kontrahentów, w imieniu których uczestnik będzie przekazywał raporty oraz łącznej liczby transakcji i pozycji, które zamierza zgłosić do repozytorium transakcji w danym roku.
Zmiany, które weszły w życie 1 kwietnia 2020 r.* wprowadzone uchwałą nr 10/827/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.

Zmiany w szczególności dotyczą odejścia od certyfikatów elektronicznych w komunikacji U2A, w związku z włączeniem systemu Repozytorium transakcji do jednolitego systemu dostępowego do systemów informatycznych Krajowego Depozytu. W związku z wdrażaną zmianą zasad komunikacji z uczestnikami Repozytorium transakcji, skreślone zostały w Regulaminie zapisy odnoszące się do certyfikatów elektronicznych, tj. § 2 ust. 1 pkt 6, § 10 ust. 2 – 4, § 11, rozdział 6, § 24 ust. 4 pkt 4.1 w TO.
Zapisy te zastąpione zostaną zapisami Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Regulamin dostępowy), który zostanie przyjęty przez Zarząd KDPW na podstawie obecnie dodawanego § 10a ust. 1 Regulaminu, i który określi szczegółowe zasady dostępu oraz autoryzacji do aplikacji Krajowego Depozytu przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Repozytorium transakcji. Docelowo, zakresem obowiązywania Regulaminu dostępowego objęte zostaną, obok Repozytorium transakcji, inne usługi KDPW, które w obszarze komunikacji z uczestnikami korzystać będą z jednolitego systemu dostępowego.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad komunikacji z Repozytorium transakcji, w szczególności zasady udzielania dostępu osobom upoważnionym przez uczestnika, w tym również zasady migracji dotychczasowych uprawnień przyznanych tym osobom na podstawie wystawionych i ważnych imiennych certyfikatów elektronicznych, zostaną Państwu przekazane odrębnym pismem.

Wprowadzone zostały również zmiany w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

Zmiany te dotyczą:
 1. wprowadzenia nowych stawek opłat,
 2. wprowadzenia do punktów 1.2.1 oraz 1.2.2 definicji kontraktów OTC, z jednoczesnym wykreśleniem definicji kontraktów ETD
 3. wprowadzenia nowych zapisów dotyczących naliczania maksymalnej sumy opłat (tzw. CAP) oraz nowych stawek za raportowanie transakcji lub pozycji po przekroczeniu określonych w Tabeli progów.
Pozostałe zmiany Regulaminu dotyczą:
 1. zmiany w § 2 ust. 1 pkt 13 definicji dnia roboczego,
 2. zmiany w § 4 ust. 3 pkt 2 polegającej na odejściu od wymogu dostarczania notarialnie poświadczonych podpisów pełnomocników podmiotu wnioskującego o uczestnictwo w Repozytorium,
 3. zmiany w § 17 ust. 5 polegającej na określeniu terminu, w jakim KDPW jest zobowiązany udostępnić dane zarchiwizowane - z 5 na 3 dni,
 4. wykreślenia z § 33 ust. 1 zapisu o opłatach pobieranych od użytkowników posiadających status uczestnika KUR (Komercyjny Użytkownik Repozytorium),
 5. dodania do § 33 ust. 2 zapisu mówiącego o tym, że wszystkie opłaty w Tabeli Opłat są przedstawione w wartościach netto.
*z wyjątkiem § 10a ust.1, który wszedł w życie 14 dni od dnia publikacji zmian, tj. od dnia 12.03.2020 r. 
 
Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. wprowadzone uchwałą nr 12/780/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.

Zmiany polegają na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący (GUR) z 40 tys. zł do:
 
 • 15 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 10 tys. transakcji i pozycji lub
 • 30 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 20 tys. transakcji i pozycji.
Skorzystanie z niższych opłat możliwe będzie pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia.
 
Zmiany, które weszły w życie 30 października 2017 r. wprowadzone Uchwałą nr 44/681/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.

Zmiany wynikają w szczególności z konieczności odzwierciedlenia nowych standardów technicznych EMIR, wprowadzanych w weekend 28-29 października 2017 r. Pozostałe zmiany wiążą się z rozszerzeniem oferty Repozytorium Transakcji w zakresie typów uczestnictwa, o jakie może ubiegać się podmiot raportujący - o typ indywidualny uczestnik raportujący (IUR), skierowany do podmiotów zgłaszających raporty wyłącznie w imieniu własnym. Zmiana w Tabeli Opłat polega na dodaniu nowego typu uczestnika raportującego IUR oraz określeniu konkurencyjnych stawek pobieranych od uczestników raportujących w tym typie.