Regulamin repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych
z użyciem papierów wartościowych

stan prawny począwszy od 1 stycznia 2024 r.


Zmiany, które wejdą w życie w dniu 29 kwietnia 2024 r.

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW 19/1028/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby zachowania spójności z rozwiązaniami zastosowanymi w repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych, co w szczególności ułatwi działanie tym podmiotom, które są uczestnikami obu usług. Zmiany obejmują w szczególności: 
 • umocowanie w regulaminie tzw. aktywnej zgody, tj. autoryzacji udzielanej przez podmiot zobowiązany do raportowania uczestnikowi raportującemu na przekazywanie raportów w imieniu podmiotu zobowiązanego. Zgodnie z nowym modelem relacja zgłoszona przez uczestnika przesyłającego raport będzie obowiązująca dopiero po jej zaakceptowaniu przez podmiot zobowiązany; 
 • doprecyzowanie zapisów związanych z zasadami udostępniania komunikatów wychodzących z systemu repozytorium do uczestników;  
 • wprowadzono możliwość umocowania komercyjnego użytkownika repozytorium przez TFI,  o ile jest uczestnikiem repozytorium, w zakresie dostępu do danych o transakcjach funduszy zarządzanych przez to TFI;  
 • zmiany w opłatach (wprowadzenie opłat za obsługę zdarzeń korporacyjnych oraz za korzystanie z dodatkowych kodów instytucji). 
 

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW 27/1006/23 z dnia 20.09.2023 r.

Zmiany polegają na:
 • włączeniu do Regulaminu (§ 2 ust. 1 pkt 7a, §10, 11 oraz 11a) podstawowych regulacji dotyczących ustanawiania komunikacji z repozytorium transakcji, zawartych obecnie w Zasadach dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, przyjętych odrębną uchwałą Zarządu KDPW.
  Szczegółowe zasady ustanawiania komunikacji regulowane w obszarze komunikacji U2A Regulaminem dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz w obszarze komunikacji A2A Regulaminem ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe, nie ulegną zmianie.
 • rozszerzeniu definicji transakcji SFT o pozycje,
 • ujednoliceniu zasad związanych z przekazywaniem dokumentów i oświadczeń do KDPW z zapisami regulaminów innych usług KDPW poprzez ustanowienie reguły, zgodnie z którą KDPW przyjmuje od uczestników dokumenty w formie pisemnej lub w równoważnej formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • doprecyzowanie definicji dnia roboczego poprzez odwołanie się do kalendarza Target2,
 • zmiany Tabeli opłat.
Regulamin repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w wersji obowiązującej od 12.12.2019 r. do 31.12.2023 r.