Regulamin systemu wymiany informacji

stan prawny począwszy od 1 listopada 2022 r.

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie 1 listopada 2022 r.

Uchwała 512/2022 Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zmiany dotyczą uchylenia postanowień Regulaminu SWI, umożliwiających przesyłanie za pośrednictwem ESDI/WEB informacji lub dokumentów dot. systemu rekompensat oraz systemu ARM, w związku z wdrożeniem w tych obszarach komunikacji poprzez GUI w ramach Portalu usług.
 
Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2022 r.
 
Zmiany, które weszły w życie 28 sierpnia 2020 r.
 
Zmiany, które weszły w życie 3 lutego 2020 r.

Uchwała 22/2020 Zarządu KDPW S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r.

Celem wprowadzenia zmian było nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 3 określającemu treść formularza certyfikacyjnego. W/w zmiana polega na dodaniu pola C1 obejmującego oświadczenia dotyczące posiadania przez osobę wypełniającą formularz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów AML albo określonych powiązań z osobą posiadającą taki status. Część C1 powinny wypełnić jedynie osoby, które ubiegać się będą o wydanie certyfikatu elektronicznego w imieniu uczestników bezpośrednich w ramach ich działalności w systemie depozytowym związanej z posiadaniem w KDPW rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego (czyli w przypadku, gdy w formularzu zostanie wskazany kod instytucji, który identyfikuje uczestnika w systemie depozytowym w takim rodzaju działalności, w ramach którego uczestnik ten posiada w KDPW taki rachunek).
 
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2019 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 321/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Celem wprowadzenia zmian jest:
  1. umożliwienie zabezpieczenia transmisji danych pomiędzy Uczestnikiem SWI a KDPW za pośrednictwem kanałów VPN, kanałów TLS, albo obu tych kanałów łącznie, a nie tak jak dotychczas wyłącznie za pomocą kanałów VPN. Rozszerzenie sposobów zabezpieczenia transmisji zwiększa elastyczność budowy połączeń sieciowych z Uczestnikami SWI. W budowanej obecnie sieci MPSL służącej do komunikacji z Uczestnikami, zostanie wykorzystane zabezpieczanie transmisji kanałami TLS;
  2. umożliwienie łączenia się Uczestników SWI do KDPW z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania klienckiego Cisco VPN a nie tak jak dotychczas wyłączenie „Cisco Systems VPN Client”. Producent rozwiązania zapewniającego realizację kanałów VPN - firma Cisco, w miejsce dotychczasowego oprogramowania klienckiego „Cisco Systems VPN Client” udostępnił inny rodzaj oprogramowania o nazwie „Cisco AnyConnect Secure Mobility Client”. Nazwy własne oprogramowania klienckiego zostały usunięte z Regulaminu SWI;
  3. zaprzestanie udostępniania przez KDPW Uczestnikom SWI komponentów niezbędnych do tworzenia aplikacji. Oprogramowanie zakupione wcześniej przez KDPW od firmy Unizeto nie jest obecnie rozwijane przez tę firmę.
Zmiany, które weszły w życie dnia 2 lipca 2018 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 383/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zakres zmian:
  • wprowadzenie nowego rodzaju certyfikatu (tzw. „certyfikatu internetowego”) z wykorzystaniem którego możliwa będzie wzajemna komunikacja pomiędzy Uczestnikami SWI a Krajowym Depozytem w zakresie relacji wynikających z uczestnictwa w systemie rekompensat oraz uczestnictwa w systemie ARM;
  • postanowienia o charakterze porządkującym treść Regulaminu SWI (dot. klauzul RODO oraz wzoru treści jednego z pełnomocnictw).
  • Regulamin SWI obowiązujący od 06.06.2018 do 01.07.2018
Zmiany, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.:
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.
  Wprowadzone zmiany związane są z wdrożeniem w dniu 3 stycznia 2018 r. usługi ARM i dotyczą udostepnienia dotychczasowym Uczestnikom SWI możliwości wykorzystywania certyfikatów wydanych na podstawie Regulaminu SWI do komunikacji z systemem ARM. Zmiany te objęły swym zakresem również inne nowe usługi KDPW, które byłyby uruchamiane w przyszłości.