Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie z dniem 8 lipca 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Nr 608/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
 
Wprowadzane zmiany w szczególności dostosowują postanowienia Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do wprowadzonych w ostatnim czasie zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzają nowy rodzaj działalności oraz typy uczestnictwa dedykowane bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie art. 70 ust.2 pkt 4 tej ustawy, rozszerzają skład Komitetu Użytkowników o przedstawiciela izby gospodarczej zarządzających funduszami i aktywami, określają zasady obsługi wypłaty świadczeń oraz opłaty znajdujące zastosowanie do bankowych praw pochodnych, a także odnoszą się do sfery komunikacji elektronicznej z uczestnikami.

Zmiany, które weszły w życie 31 maja 2024 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 460/2024 z dnia 16 maja 2024 r.

​Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi żądań funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub towarzystw funduszy inwestycyjnych, dotyczących udostępnienia im za pośrednictwem Krajowego Depozytu informacji umożliwiających identyfikację uczestników takich funduszy oraz ustalenie liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych, a częściowo wiążą się one także z nowymi obowiązkami informacyjnymi, które na podstawie art. 7c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostaną nałożone na emitentów obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także na agentów emisji.​ 

Szczegółowe zasady działania KDPW w wersji obowiązującej od 1.01.2024 r. do 30.05.2024 r.

Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 1042/2023 z dnia 6 listopada 2023 r.

Wprowodzane zmiany określają zasady obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji umożlwiających identyfikację akcjonariuszy spółek giełdowych w przypadku, gdy informacje o akcjonariuszach mają nie być zbierane za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

Szczegółowe zasady działania KDPW w wersji obowiązującej od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 grudnia 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 1042/2023 z dnia 6 listopada 2023 r.

Wprowodzane zmiany skracają do dwóch dni roboczych minimalny okres czasu mający przypadać pomiędzy dniem ustalenia osób uprawnionych (dniem D), a dniem wypłaty świadczenia pieniężnego (dniem W) z papierów wartościowych.

Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 20.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie w dniu 20 listopada 2023 r.*

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 1042/2023 z dnia 6 listopada 2023 r.

Wprowodzane zmiany są związane przede wszystkim z jesiennym oknem wdrożeniowym i dotyczą one:
 • wprowadzenia mechanizmu hold-release w obszarze międzysystemowych transferów papierów wartościowych,
 • umożliwienia dokonania zmiany systemu, w którym ma zostać przeprowadzony rozrachunek transakcji, po zestawieniu dotyczących jej zleceń rozrachunku, oraz
 • dostosowania zasad obsługi zobowiązań emitentów do standardów AMI-SeCo.
Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 31.05.2023 r. do 19.11.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2023 r.
uchwalone uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 409/2023 z dnia 17 maja 2023 r.

Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie potencjalnej możliwości objęcia obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjnymi przetargami organizowanmi przez Narodowy Bank Polski.

Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 8.05.2023 r.do 30.05.2023 r.

Zmiany, które weszły w życie 8 maja 2023 r.
przyjęte uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 339/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Zmiany dotyczą obsługi limitów obciążeń, o których mowa w § 84 Regulaminu KDPW, a także przymusowych wykupów akcji spółek niebędących spółkami publicznymi. Zmiany w zakresie limitów obciążeń dotyczą terminu ich zgłaszania, a także wprowadzają wymóg wskazywania takich limitów przez uczestników pełniących funkcję banku płatnika z wykorzystaniem dedykowanego komunikatu systemowego. Wdrożenie ww. zmian dotyczących limitów obciążeń jest planowane na 6-7 maja br., w ramach wiosennego okna wdrożeniowego.
49, 52);" /> Z kolei zmiany dotyczące przymusowego wykupu akcji spółki niebędącej spółką publiczną polegają na dodaniu nowego § 109a, który określa procedurę obsługi takich wykupów w systemie depozytowym.
Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 3.04.2023 r. do 7.05.2023 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 kwietnia 2023 r.
Z dniem 3 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany przyjęte uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 222/2023 z dnia 10 marca 2023 r. Zmiany doprecyzowują zasady stosowania kont wyrównawczych oraz zmieniają termin płatności kar pieniężnych naliczanych z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku we właściwym terminie, począwszy od kar naliczanych za miesiąc marzec 2023 r.
Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 01.02.2023 r. do 2.04.2023 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 60/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zmiany dotyczą:
 1. wprowadzenia wymogu prowadzenia przez uczestników ewidencji papierów wartościowych przy użyciu systemów informatycznych
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 958/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 5 listopada 2022 r.

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 958/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 25 kwietnia 2022 r.

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 345/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW.
Wprowadzane zmiany są związane z planowanym na dzień 25 kwietnia br. objęciem transakcji repo zawieranych na prowadzonym przez BondSpot S.A. rynku Treasury BondSpot Poland, rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP S.A., a także z wycofaniem z tego rynku transakcji tri-party repo. Zmiany dotyczące § 9b ust.3, § 41 ust.7 oraz § 60 Szczegółowych Zasad Działania KDPW mają charakter jedynie korygujący.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu: nr 104/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzane zmiany powiązane są ze zmianami Regulaminu KDPW i dotyczą w szczególności:
 1. złagodzenia niektórych wymogów formalnych odnoszących się do dokumentów, które powinny być załączane do wniosków składanych w Krajowym Depozycie przez uczestników lub podmioty ubiegające się o uczestnictwo,
 2. wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych mających zapobiegać ryzyku wprowadzenia do depozytu takich papierów wartościowych, których zarejestrowanie wymagałoby uprzedniego przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia CSDR,
 3. aktualizacji postanowień dotyczących szczególnego trybu wprowadzania do depozytu akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r.,
 4. zasad rozliczeń pomiędzy Krajowym Depozytem, a uczestnikiem bezpośrednim dokonującym przychodzącego transferu międzysystemowego papierów wartościowych z zagranicznego CSD, w razie dokonania przez zagraniczny CSD rozrachunku tzw. market claims związanego z tym transferem.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2022 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 60/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzane zmiany powiązane są ze zmianami Regulaminu KDPW i dotyczą w szczególności:
 1. kar pieniężnych oraz innych mechanizmów wspomagających rozrachunki transakcji, wynikających z przepisów rozporządzenia CSDR,
 2. dostosowania treści regulacji KDPW do wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych oraz raportowania z tej ewidencji,
 4. uchylenia zapisów dotyczących rozrachunków posttransakcyjnych,
 5. obsługi wykupu certyfikatów strukturyzowanych,
 6. uchylenia postanowień dotyczących szczególnych zasad obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z nieskarbowych papierów dłużnych wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 16 grudnia 2021 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 1437/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wprowadzane zmiany dotyczą:
 1. rozszerzenia katalogu przypadków, w których istnieje możliwość rejestrowania papierów wartościowych w depozycie bez zawierania przez Krajowy Depozyt umowy w tej sprawie z emitentem, co jest związane z planowanym utworzeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ramach alternatywnego systemu obrotu, wyodrębnionego rynku, na którym miałby być dokonywany obrót akcjami emitowanymi na podstawie prawa obcego, organizowany bez zgody ich emitentów;
 2. rozszerzenia zakresu zdarzeń objętych operacją konwersji papierów wartościowych;
 3. dostosowania treści § 145 ust.1 Regulaminu KDPW do aktualnego brzmienia art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 31 maja 2021 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 664/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zmiany dotyczą przede wszystkim obsługi przez Krajowy Depozyt żądań dotyczących udostępnienia informacji o akcjonariacie, składanych na podstawie art. 32813 Kodeksu spółek handlowych przez spółki niepubliczne, a także – za pośrednictwem właściwych uczestników bezpośrednich – przez akcjonariuszy takich spółek. Określają one także zasady postępowania w razie podjęcia przez BFG w ramach przymusowej restrukturyzacji emitenta, decyzji o przejęciu przez podmiot przejmujący praw udziałowych takiego emitenta.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 524/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zmiany polegają na:
 • określeniu na dzień 19 kwietnia 2021 r. terminu wejścia w życie zmian Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określonych w § 1 pkt 4-6 uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., tj. zmian związanych z częściowym dostosowaniem procesów dotyczących rozrachunku transakcji do wymogów wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku,
 • dostosowaniu treści postanowień Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w przepisach regulujących przymusowy wykup akcji spółek publicznych oraz wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych.
 • Szczegółowe Zasady w wersji obowiązującej od 1.04.2021 r. do 18.04.2021 r.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W/w/ uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu określił termin wejścia w życie zmian Regulaminu Krajowego Depozytu określonych w § 1 pkt 12 i 14 uchwały Rady Nadzorczej Nr 76/893/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., dotyczących uruchomienia usługi polegającej na obsłudze zdalnych głosowań przeprowadzanych w ramach organu nadzorczego lub organu zarządzającego krajowego emitenta akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Termin ten został określony w § 2 uchwały Zarządu Krajowego Depozytu nr 456/2021 z dnia 18 marca 2021 r., która wprowadza zmiany w Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zakresie dotyczącym:
 1. uruchomienia ww. usługi,
 2. dostosowania ich treści do zmian Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.);
 3. dostosowania ich treści do zwiększającej się liczby dedykowanych aplikacji zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Depozytu, przeznaczonych do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem w zakresie związanym z korzystaniem z poszczególnych usług świadczonych przez Krajowy Depozyt na rzecz emitentów oraz
 4. odstąpienia od wymogu przesyłania Krajowemu Depozytowi przez emitenta obligacji lub innych papierów dłużnych, zamierzającego dokonać przedterminowej częściowej spłaty ich wartości nominalnej, dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego uprawnienia do dokonania takiej spłaty.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2020 r.:

Uchwała Zarządu KDPW nr 1089/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zmiany są związane przede wszystkim z przepisami implementującymi tzw. dyrektywę SRD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania), a także ze zmianami Regulaminu KDPW uchwalonymi uchwałami Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 52/869/20 oraz nr 54/871/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. opublikowanymi dniu dzisiejszym.
Przewidują one:
 1. wynikające z przepisów wdrażających dyrektywę SRD2 modyfikacje postanowień dotyczących usług związanych z organizacją walnych zgromadzeń w spółkach akcyjnych, a także nowe zapisy dotyczące ustalania przez Krajowy Depozyt tzw. terminu ex date w związku z obsługą zdarzeń korporacyjnych innych niż walne zgromadzenia,
 2. zmiany związane z uruchomieniem usług związanych z identyfikacją akcjonariuszy spółek giełdowych (nowy Dział 10 w Tytule trzecim Szczegółowych Zasad Działania KDPW),
 3. implementowanie zasady FIFO do rozrachunków prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 5 października 2020 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 881/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zmiany są związane z zaplanowanym na dzień 5 października br. objęciem transakcji zawieranych na prowadzonym przez BondSpot S.A. rynku Treasury BondSpot Poland, rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP S.A., z wyłączeniem jednak transakcji repo oraz transakcji sell/buy-back, które pozostaną poza tymi rozliczeniami. Rozrachunek tych ostatnich transakcji będzie dokonywany, jak dotychczas, na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez BondSpot S.A. oraz przez uczestników bezpośrednich będących stronami ich rozrachunku, jednakże z uwagi na przepis art. 5 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych („CSDR”), termin rozrachunku transakcji otwierającej w takich transakcjach powinien mieścić się w przedziale T+2.
Zmiany, które weszły w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.

Uchwała Zarządu KDPW nr 493/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zmiany powyższe mają na celu:
 1. uwzględnienie zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzonych nowelizacją tej ustawy z dnia 16 października 2019 r. i związanych z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
 2. uwzględnienie zmian Regulaminu KDPW, które zostały wprowadzone w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
 3. uwzględnienie wprowadzonej w 2019 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy której obowiązki płatnika tego podatku związane z wypłatą przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów takiego funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zostały przeniesione z emitenta na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których zapisane są te certyfikaty, jeżeli podmioty te pośredniczą w takiej wypłacie,
 4. doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych postanowień dotyczących obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz obsługi walnych zgromadzeń w spółkach publicznych,
 5. uchylenie zapisów przewidujących wykorzystywanie numerów telefonów dla celów uwierzytelniania dostępu do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowego Depozytu służącej do elektronicznego komunikowania się z Krajowym Depozytem.
Uchwała Zarządu KDPW nr 494/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe są związane z zaplanowanym na 29 czerwca 2020 r. wdrożeniem przez Krajowy Depozyt obsługi obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu, a także obligatoryjnego, całościowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych danym kodem ISIN, niezwiązanego z likwidacją funduszu inwestycyjnego i dokonywanego niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zmiany przewidują także rezygnację z zawieszania z powodu braku pokrycia rozrachunków transakcji warunkowych albo bezwarunkowych sprzedaży / zakupu papierów wartościowych, zawieranych przez NBP z bankami w ramach operacji otwartego rynku. W razie niemożności dokonania rozrachunku takiej transakcji we właściwym terminie, zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji będą wyrejestrowywane z systemu depozytowego, a po tym terminie Krajowy Depozyt nie będzie ponawiał próby przeprowadzenia jej rozrachunku, chyba że strony rozrachunku dostarczą nowe zlecenia rozrachunku dotyczące takiej transakcji. Ponadto niewielkim zmianom poddano postanowienia dotyczące obsługi certyfikatów strukturyzowanych (w szczególności uregulowano zasady postępowania w razie zgłoszenia przez osobę uprawnioną rezygnacji z otrzymania świadczenia z tytułu ich umorzenia), a także regulacje dotyczące operacji przeniesienia papierów wartościowych nieprowadzącego do przeniesienia ich własności.
 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 3 marca 2020 r.

Nowe regulacje KDPW S.A., które obowiązują od dnia 3 marca 2020 r. (od dnia uzyskania przez Krajowy Depozyt zezwolenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia CSDR)