Rejestracja papierów wartościowych przez agenta emisji - KDPW

Rejestracja papierów wartościowych przez agenta emisji

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowych.

W rejestracji w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych pośredniczy agent emisji.

Typ uczestnictwa agent emisji nie jest formą uczestnictwa bezpośredniego w systemie depozytowym. Jest adresowany do podmiotów wykonujących na podstawie umowy z emitentem funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Istotą tego typu uczestnictwa jest przyjęcie odpowiedzialności za ustalenie zachodzenia przesłanek umożliwiających zarejestrowanie w depozycie obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także za prawidłowość informacji o tych papierach wartościowych. Odpowiedzialność ta związana jest z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na agenta emisji, a także z tym, że Regulamin KDPW przewiduje dla niego rolę obligatoryjnego pośrednika, poprzez którego emitent takich papierów wartościowych zawiera z Krajowym Depozytem umowę o ich rejestrację w depozycie, a zarazem wprowadza do systemu depozytowego informacje określające charakterystykę tych papierów wartościowych.

Papiery wartościowe wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji są rejestrowane na podstawie wniosków składanych za pomocą aplikacji internetowej. Termin rejestracji papierów wartościowych można określić w formularzu aplikacyjnym i może nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza. Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie wymaga składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów. Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nada także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa