Rejestracja papierów wartościowych w depozycie macierzystym - KDPW

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie macierzystym

KDPW jest centralnym depozytem papierów wartościowych, autoryzowanym zgodnie z rozporządzeniem CSDR.

Jako centralny depozyt papierów wartościowych dostarcza rynkowi finansowemu usługi związane z prowadzeniem ewidencji papierów wartościowych oraz ich rejestracją m.in. jako tzw. depozyt macierzysty. Rejestracja papierów w depozycie macierzystym oznacza, że papiery te po raz pierwszy zostały zarejestrowane właśnie w Krajowym Depozycie, a nie w innym centralnym depozycie papierów wartościowych.

Jako depozyt macierzysty KDPW może rejestrować papiery wartościowe wyemitowane nie tylko na podstawie przepisów prawa polskiego, czy przez polskich emitentów, ale również pochodzące z zagranicznych jurysdykcji, przy czym rejestracja papierów wartościowych wyemitowanych na mocy przepisów innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymaga od KDPW wcześniejszej notyfikacji do właściwego organu nadzoru nad rynkiem pochodzenia tych papierów.

Według stanu obwiązującego na dzień 1 stycznia 2023 r.,  KDPW posiada notyfikację w zakresie następujących rodzajów papierów wartościowych emitowanych w następujących jurysdykcjach:

  • akcje: Cypr, Holandia, Luksemburg,
  • certyfikaty strukturyzowane: Holandia.
Podstawy prawne rejestracji papierów wartościowych w KDPW tworzy ustawa o obrocie instrumentami finansowymi są to przede wszystkim: oferta publiczna tych papierów, dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do obrotu w ASO, czyli tzw. publiczne przesłanki dematerializacji. Od 1 marca 2021 r. KDPW może również rejestrować w systemie depozytowym akcje spółek niepublicznych niespełniające powyższych warunków (KDPW nie świadczy jednak usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, więc dematerializacja  akcji spółek niepublicznych w KDPW odbywa się na identycznych zasadach jak wszystkich innych papierów rejestrowanych), a od 1 lipca 2019 r., na podstawie przepisów wprowadzających obowiązek dematerializacji papierów dłużnych, KDPW rejestruje wszystkie emitowane w oparciu o przepisy prawa krajowego obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne. Obowiązek rejestracji w KDPW dotyczy również obligacji skarbowych.

KDPW rejestruje papiery wartościowe na podstawie umowy zawieranej z emitentem. Szczegółowe instrukcje dotyczące trybu rejestracji poszczególnych rodzajów papierów wartościowych zawarte są we wzorach wniosków.
 

Więcej informacji
o usłudze

Komunikaty, uchwały
i decyzje