Rejestracja papierów wartościowych w depozycie wtórnym - KDPW

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie wtórnym

KDPW jest centralnym depozytem papierów wartościowych, autoryzowanym zgodnie z rozporządzeniem CSDR.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych posiada ustanowione połączenia operacyjne z zagranicznymi CDPW, służące do rejestracji w systemie KDPW, jako depozycie inwestora, papierów wartościowych, dla których zagraniczny centralny depozyt jest depozytem macierzystym.
Rejestracja ta może odbywać się na podstawie umowy KDPW z emitentem, który wprowadza emitowane przez siebie papiery wartościowe do obrotu zorganizowanego na terytorium RP lub innej platformie transakcyjnej w UE. Rejestracja na kontach prowadzonych w KDPW ma na celu umożliwienie zawierania transakcji takimi papierami wartościowymi w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub innym systemie obrotu w ramach UE i rozrachunek tych transakcji w systemie KDPW.
Akcje emitentów zagranicznych mogą być również rejestrowane w KDPW jako depozycie inwestora bez zawarcia umowy, pod warunkiem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Global Connect.

Więcej informacji
o usłudze