Strefa Uczestnika Systemu rekompensat - KDPW

Strefa Uczestnika Systemu rekompensat

Uczestnikami systemu rekompensat są domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, oddziały zagranicznych osób prawnych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych uprawnione do świadczenia usług w zakresie czynności maklerskich oraz podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile nie zawarły umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności.

Uczestnictwo w systemie rekompensat jest obowiązkowe. Podmiot staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, a w przypadku banku powierniczego z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych.

Uczestnictwo w systemie rekompensat ustaje z chwilą zaprzestania działalności maklerskiej, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub z dniem wygaśnięcia zezwolenia.