System Rekompensat - KDPW

System Rekompensat

KDPW prowadzi i zarządza obowiązkowym systemem rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu rekompensat sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Celem systemu rekompensat jest ochrona drobnych inwestorów i utrzymanie zaufania do systemu finansowego. System rekompensat gwarantuje inwestorom, w sytuacji niewypłacalności uczestnika systemu rekompensat, wypłatę środków pieniężnych z tytułu utraty środków pieniężnych zapisanych na rachunkach pieniężnych, środków pieniężnych należnych inwestorom z tytułu usług objętych ochroną systemu oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w podmiotach będących uczestnikami systemu rekompensat, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności objętych ochroną systemu rekompensat. Górna granica wypłat rekompensat dla pojedynczego inwestora została określona w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Środki gromadzone w ramach systemu pochodzą z wpłat uczestników systemu rekompensat i stanowią ich współwłasność łączną.

System rekompensat jest mechanizmem posiłkowym wobec podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i zabezpiecza w ograniczonym zakresie aktywa powierzone przez inwestora. Prawo do rekompensaty ze środków systemu rekompensat nie pozbawia inwestora możliwości dochodzenia pozostałych roszczeń bezpośrednio od firmy inwestycyjnej.

Więcej informacji
o usłudze