System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania - KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania

Utrata wysokiej jakości i terminowej obsługi, spowodowana działaniem siły wyższej (zdarzenia losowe lub celowe działania, klęski żywiołowe itp.) może stać się przyczyną zakłóceń w funkcjonowaniu rynku i niemożnością dostarczania usług uczestnikom rynku.

W celu minimalizacji ryzyka działalności w Grupie KDPW został stworzony System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania (SZCF). Przez System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania rozumiany jest zestaw środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających utrzymanie - w przypadku poważnej awarii lub katastrofy - ciągłości realizacji lub jak najszybsze odtworzenie najważniejszych procesów biznesowych przy minimalizacji wpływu zaistniałej sytuacji na działanie spółek Grupy KDPW oraz na inne instytucje rynku kapitałowego.

W dniu 14 października 2023 r. KDPW wspólnie z KDPW_CCP, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot planują przeprowadzenie testów ciągłości działania z udziałem uczestników rynku.
W ramach tych testów KDPW i KDPW_CCP dokonają weryfikacji rozwiązań i procedur przyjętych na potrzeby przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych. Okresowe przeprowadzania tego rodzaju działań, w tym przy udziale Uczestników, jest niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych oraz powszechnie stosowanych standardów.