Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl.001.01)


System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AssetClass- Rodzaj aktywów (typ prosty)

Opis Rodzaj aktywów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CASH Środki pieniężne
FINS Instrumenty finansowe
Źródło <xs:simpleType name="AssetClass" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CASH" />

     <xs:enumeration value="FINS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BusinessType- Rodzaj działalności (typ prosty)

Opis Rodzaj działalności
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BRKR Działalność maklerska
CUST Działalność powiernicza
Źródło <xs:simpleType name="BusinessType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BRKR" />

     <xs:enumeration value="CUST" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeclarationDetails- Szczegóły deklaracji (typ złożony)

Opis Szczegóły deklaracji
Elementy

składowe
PmtDtls{1,2}

Źródło <xs:complexType name="DeclarationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="2" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeclarationDetails/PmtDtls- Szczegóły wpłat (element)

Opis Szczegóły wpłat
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="2" />

DeclarationType- Typ deklaracji (typ prosty)

Opis Typ deklaracji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
YEAR Deklaracja wpłaty rocznej
YEAR_CRCT Korekta deklaracji wpłaty rocznej
ELVN Deklaracja wartości aktywów za 11 miesięcy
ELVN_CRCT Korekta deklaracji wartości aktywów za 11 miesięcy
Źródło <xs:simpleType name="DeclarationType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="YEAR" />

     <xs:enumeration value="YEAR_CRCT" />

     <xs:enumeration value="ELVN" />

     <xs:enumeration value="ELVN_CRCT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

DclrtnTp

CreDtTm

BizTp

DclrtnPrd

YearOfPmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="DclrtnTp" type="DeclarationType" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="BizTp" type="BusinessType" />

     <xs:element name="DclrtnPrd" type="Period" />

     <xs:element name="YearOfPmt" type="Max4Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/DclrtnTp- Typ deklaracji (element)

Opis Typ deklaracji
Typ DeclarationType
Źródło <xs:element name="DclrtnTp" type="DeclarationType" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/BizTp- Rodzaj działalności (element)

Opis Rodzaj działalności
Typ BusinessType
Źródło <xs:element name="BizTp" type="BusinessType" />

GeneralInformation/DclrtnPrd- Okres, za któy przekazywane są dane (element)

Opis Okres, za któy przekazywane są dane
Typ Period
Źródło <xs:element name="DclrtnPrd" type="Period" />

GeneralInformation/YearOfPmt- Rok wniesienia wpłaty (element)

Opis Rok wniesienia wpłaty
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="YearOfPmt" type="Max4Int" minOccurs="0" />

InstalmentNumber- Numer raty (typ prosty)

Opis Numer raty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
FISC Pierwsza i druga rata
THFR Trzecia i czwarta rata
Źródło <xs:simpleType name="InstalmentNumber" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="FISC" />

     <xs:enumeration value="THFR" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
cpss.dcl.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="cpss.dcl.001.01" type="cpss.dcl.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/cpss.dcl.001.01- System rekompensat - deklaracja wpłat (element)

Opis System rekompensat - deklaracja wpłat
Typ cpss.dcl.001.01
Źródło <xs:element name="cpss.dcl.001.01" type="cpss.dcl.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Szczegóły wpłat (typ złożony)

Opis Szczegóły wpłat
Elementy

składowe
AsstClss

AvgAmt

YearCalcPmtAmt{0,1}

QrtyCalcPmtAmt{0,1}

InstlmtNb{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AsstClss" type="AssetClass" />

     <xs:element name="AvgAmt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InstlmtNb" type="InstalmentNumber" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/AsstClss- Rodzaj aktywów (element)

Opis Rodzaj aktywów
Typ AssetClass
Źródło <xs:element name="AsstClss" type="AssetClass" />

PaymentDetails/AvgAmt- Średnia wartość aktywów w okresie (element)

Opis Średnia wartość aktywów w okresie
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="AvgAmt" type="CurrencyAndAmount" />

PaymentDetails/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element)

Opis Wyliczona wpłata roczna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona rata kwartalna (element)

Opis Wyliczona rata kwartalna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/InstlmtNb- Numer raty (element)

Opis Numer raty
Typ InstalmentNumber
Źródło <xs:element name="InstlmtNb" type="InstalmentNumber" minOccurs="0" />

PaymentsSummary- Suma wyliczonych wpłat (typ złożony)

Opis Suma wyliczonych wpłat
Elementy

składowe
YearCalcPmtAmt

QrtyCalcPmtAmt

Źródło <xs:complexType name="PaymentsSummary" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentsSummary/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element)

Opis Wyliczona wpłata roczna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />

PaymentsSummary/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata kwartalna (element)

Opis Wyliczona wpłata kwartalna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />

Period- Okres (typ złożony)

Opis Okres
Elementy

składowe
FrDt

ToDt

Źródło <xs:complexType name="Period" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Period/FrDt- Początek okresu (element)

Opis Początek okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

Period/ToDt- Koniec okresu (element)

Opis Koniec okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

cpss.dcl.001.01- System rekompensat - deklaracja wpłat (typ złożony)

Opis System rekompensat - deklaracja wpłat
Elementy

składowe
GnlInf

DclrtnDtls

PmtsSmmry{0,1}

InvstrsNb{0,1}

Źródło <xs:complexType name="cpss.dcl.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="DclrtnDtls" type="DeclarationDetails" />

     <xs:element name="PmtsSmmry" type="PaymentsSummary" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstrsNb" type="Max11Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

cpss.dcl.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

cpss.dcl.001.01/DclrtnDtls- Szczegóły deklaracji (element)

Opis Szczegóły deklaracji
Typ DeclarationDetails
Źródło <xs:element name="DclrtnDtls" type="DeclarationDetails" />

cpss.dcl.001.01/PmtsSmmry- Suma wyliczonych wpłat (element)

Opis Suma wyliczonych wpłat
Typ PaymentsSummary
Źródło <xs:element name="PmtsSmmry" type="PaymentsSummary" minOccurs="0" />

cpss.dcl.001.01/InvstrsNb- Liczba inwestorów (element)

Opis Liczba inwestorów objętych ochroną systemu rekompensat wg stanu na 30 listopada
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="InvstrsNb" type="Max11Int" minOccurs="0" />