Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin archiwum

Zmiany, które weszły w życie dnia 1 kwietnia 2020 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 225/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu ARM, zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 01.07.2018 r. do 31.03.2020 r.

Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 335/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
Zakres zmian:
  • dodanie zapisów określających terminy, w których powinno nastąpić przekazanie przez uczestnika komunikatów niezbędnych do zbudowania raportu do organu nadzoru. Regulamin ARM w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że terminy te zamieszczane są wyłącznie, jako informacja na stronie internetowej KDPW (zmiana w § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 oraz skreślenie pkt 2 w § 2 ust. 2 Regulaminu ARM);
  • doprecyzowanie terminu wypowiedzenia przez KDPW uczestnikowi ARM umowy o uczestnictwo, poprzez dodanie w § 28 ust. 1 Regulaminu ARM, zapisu, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o uczestnictwo następuje z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 
  • uwzględnienie w Tabeli Opłat opłaty za czynności związane z unieważnieniem lub zmianą sprawozdania z transakcji dokonywanymi na wniosek uczestnika, poprzez zastąpienie w pkt 2 Tabeli Opłat opłaty za raport ARM opłatą za zgłoszenie ARM. Pojęcie „zgłoszenia” zdefiniowane zostało w § 2 ust. 1 pkt 19 Regulaminu ARM, jako zgłoszenie do KDPW szczegółów pojedynczej transakcji za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu. Jednocześnie, w celu dostosowania do pozostałych zapisów, dokonano zmiany definicji „komunikatu”, zawartej w pkt 6 w § 2 ust. 1 Regulaminu ARM; 
  • zmniejszenie stawek opłat pobieranych za uczestnictwo w ARM (pkt 1 Tabeli Opłat) oraz maksymalnej sumy opłat pobieranych od jednego uczestnika (pkt 3 tabeli Opłat);
  • wprowadzenie zapisu § 29 ust. 3, zgodnie z którym stawki opłat pobieranych od uczestników określone w Tabeli Opłat są stawkami opłat netto;
  • rozszerzenie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o uczestnictwo w ARM w typie reprezentant, o spółki prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie przekazywania zgłoszeń dotyczących transakcji zawieranych w danym systemie (dodany pkt 3 w § 7 ust. 1 Regulaminu ARM).
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 8.12.2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zmiany, które weszły w życie dnia 8 grudnia 2017 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. 838/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiany dotyczą rozszerzenia zapisów dotyczących sublicencji na oprogramowanie wykorzystywane w komunikacji z wykorzystaniem ESDI/Web na wszystkich użytkowników systemu ARM bez względu na rodzaj wykorzystywanego certyfikatu elektronicznego.
Jednocześnie w Tabeli opłat wprowadza się zmianę polegającą na pobieraniu opłaty za uczestnictwo z dołu. Zmiana ta wynika z uwarunkowań systemowych. W związku z wprowadzoną opłatą maksymalną, obejmującą łącznie opłaty za uczestnictwo i opłaty z tytułu liczby zarejestrowanych raportów, konieczne jest naliczenie opłat za dany okres rozliczeniowy z tytułu pozycji 1 i 2 tabeli w tym samym czasie.
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 13.11.2017 do 7.12.2017 r.
    Ostatnia aktualizacja:01-04-2020 Do góry