Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin archiwum

Zmiany, które weszły w życie dnia 5 lipca 2021 r.:
Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 817/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM.
Tym samym w kanale U2A od dnia 5 lipca do końca  września br. będą funkcjonować dwa interfejsy, nowa aplikacja ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (czyli GUI do systemu ARM) oraz dotychczasowa ESDIweb.
Od dnia 1 października 2021 r. komunikacja uczestników ARM z systemem ARM w ramach kanału U2A będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem GUI.
Mając na uwadze powyższe zachęcamy osoby upoważnione przez uczestników ARM do występowania przez konto dostępowe w aplikacji https://online.kdpw.pl o rolę administratora w usłudze ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, czyli osobę upoważnioną do posiadania dostępu do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM, a także do odwoływania takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do systemu ARM. Możliwość występowania o rolę administratora zostanie udostępniona 5 lipca 2021 r. wraz z wejściem w życie zmian do Regulaminu ARM.
W celu zachowania ciągłości dostępu do systemu ARM w kanale U2A prosimy o składanie wniosków bez zbędnej zwłoki, tak aby z końcem września br. posiadali Państwo możliwość samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników GUI do systemu ARM.
Zwracamy Państwa uwagę, iż do zmienionego Regulaminu ARM wprowadzony został również zapis pozwalający na przekazanie informacji o dokonanej zmianie Regulaminu ARM, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zgodnie z nowymi zapisami, informację o zmianie Regulaminu ARM dostarczoną na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji ARM, uznaje się za skutecznie doręczoną temu uczestnikowi.
Ponadto od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniona zostanie także stawka opłaty maksymalnej z tytułu uczestnictwa oraz zgłoszeń, tzw. CAP. Nowa maksymalna opłata wynosić będzie 3650 PLN netto. Opłata ta obowiązuje do poziomu 1 miliona zgłoszeń w miesiącu składanych w imieniu danej firmy inwestycyjnej. Powyżej tego wolumenu, za każde zgłoszenie naliczana będzie opłata 0,001 PLN netto. Zmiana stawki oraz zasad naliczania CAP podyktowana jest znacznym wzrostem wolumenów raportów przetwarzanych przez ARM KDPW w latach 2020 i 2021.

Zmiany, które weszły w życie dnia 1 kwietnia 2020 r.:

wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 225/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu ARM, zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 01.07.2018 r. do 31.03.2020 r.

Zmiany, które weszły w życie dnia 1 lipca 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 335/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
Zakres zmian:
  • dodanie zapisów określających terminy, w których powinno nastąpić przekazanie przez uczestnika komunikatów niezbędnych do zbudowania raportu do organu nadzoru. Regulamin ARM w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że terminy te zamieszczane są wyłącznie, jako informacja na stronie internetowej KDPW (zmiana w § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 oraz skreślenie pkt 2 w § 2 ust. 2 Regulaminu ARM);
  • doprecyzowanie terminu wypowiedzenia przez KDPW uczestnikowi ARM umowy o uczestnictwo, poprzez dodanie w § 28 ust. 1 Regulaminu ARM, zapisu, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o uczestnictwo następuje z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 
  • uwzględnienie w Tabeli Opłat opłaty za czynności związane z unieważnieniem lub zmianą sprawozdania z transakcji dokonywanymi na wniosek uczestnika, poprzez zastąpienie w pkt 2 Tabeli Opłat opłaty za raport ARM opłatą za zgłoszenie ARM. Pojęcie „zgłoszenia” zdefiniowane zostało w § 2 ust. 1 pkt 19 Regulaminu ARM, jako zgłoszenie do KDPW szczegółów pojedynczej transakcji za pośrednictwem komunikatu przekazanego przez uczestnika lub za pośrednictwem systemu obrotu, w celu wygenerowania raportu ARM, lub zgłoszenie usunięcia raportu ARM albo wycofania informacji niezbędnych do zbudowania takiego raportu. Jednocześnie, w celu dostosowania do pozostałych zapisów, dokonano zmiany definicji „komunikatu”, zawartej w pkt 6 w § 2 ust. 1 Regulaminu ARM; 
  • zmniejszenie stawek opłat pobieranych za uczestnictwo w ARM (pkt 1 Tabeli Opłat) oraz maksymalnej sumy opłat pobieranych od jednego uczestnika (pkt 3 tabeli Opłat);
  • wprowadzenie zapisu § 29 ust. 3, zgodnie z którym stawki opłat pobieranych od uczestników określone w Tabeli Opłat są stawkami opłat netto;
  • rozszerzenie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o uczestnictwo w ARM w typie reprezentant, o spółki prowadzące system obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie przekazywania zgłoszeń dotyczących transakcji zawieranych w danym systemie (dodany pkt 3 w § 7 ust. 1 Regulaminu ARM).
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 8.12.2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zmiany, które weszły w życie dnia 8 grudnia 2017 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. 838/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiany dotyczą rozszerzenia zapisów dotyczących sublicencji na oprogramowanie wykorzystywane w komunikacji z wykorzystaniem ESDI/Web na wszystkich użytkowników systemu ARM bez względu na rodzaj wykorzystywanego certyfikatu elektronicznego.
Jednocześnie w Tabeli opłat wprowadza się zmianę polegającą na pobieraniu opłaty za uczestnictwo z dołu. Zmiana ta wynika z uwarunkowań systemowych. W związku z wprowadzoną opłatą maksymalną, obejmującą łącznie opłaty za uczestnictwo i opłaty z tytułu liczby zarejestrowanych raportów, konieczne jest naliczenie opłat za dany okres rozliczeniowy z tytułu pozycji 1 i 2 tabeli w tym samym czasie.
Regulamin ARM w wersji obowiązującej od 13.11.2017 do 7.12.2017 r.
    Ostatnia aktualizacja:13-07-2021 Do góry