Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dostosowanie KDPW do wymogów CSDR

O CSDR
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) weszło w życie w dniu 17 września 2014 r. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych, realizowane w szczególności poprzez harmonizację zasad rozrachunku stosowanych na rynkach europejskich.

Kogo dotyczy CSDR?

Wymagania regulowane przepisami rozporządzenia dotyczą nie tylko centralnych depozytów papierów wartościowych świadczących usługi na obszarze Unii Europejskiej, ale także, bezpośrednio lub pośrednio, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych, prowadzonych przez te centralne depozyty.

Definicja CDPW
CSDR definiuje centralny depozyt papierów wartościowych (CDPW) jako podmiot, prowadzący system rozrachunku papierów wartościowych, a ponadto świadczący usługę pierwszej rejestracji papierów wartościowych w systemie zapisów księgowych i/lub usługę zapewniania i prowadzenia kont papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji.

Zezwolenie na prowadzenia działalności CDPW
Zgodnie z CSDR działalność CDPW może być prowadzona wyłączne przez podmiot posiadający zezwolenie (autoryzację) na prowadzenie takiej działalności. W przypadku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) organem właściwym do wydania takiego zezwolenia jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności wymaga spełnienia przez CDPW wymogów określonych przepisami CSDR, w tym wymogów organizacyjnych, wymogów dotyczących zasad prowadzenia działalności oraz wymogów ostrożnościowych.
Szczegółową treść wymogów zawierają przepisy rozporządzeń uzupełniających bądź wykonawczych, określających odpowiednio regulacyjne (RTS) bądź wykonawcze (ITS) standardy techniczne do rozporządzenia CSDR.
Zgodnie z przepisami CSDR KDPW miał obowiązek wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności CDPW w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących wymogów dla centralnych depozytów papierów wartościowych (wymienione w art. 69.2 CSDR regulacyjne standardy techniczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 marca 2017 r., w konsekwencji weszły w życie w dniu 30 marca 2017 r.). KDPW złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność centralnego depozytu papierów wartościowych 29 września 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła kompletność wniosku złożonego przez KDPW 12 września 2019 r., a 3 marca 2020 r. podjęła decyzję dotyczącą autoryzacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie z rozporządzeniem CSDR, potwierdzając tym samym, że spełnia on jednolite wymagania prawne w zakresie funkcjonowania centralnych depozytów papierów wartościowych obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Zakres zezwolenia
KDPW uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wszystkich świadczonych usług podstawowych, obejmujących w szczególności rejestrację papierów wartościowych, prowadzenie systemu depozytowego oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych. Ze względu na rolę, jaką pełni KDPW na polskim rynku kapitałowym, uzyskanie autoryzacji warunkuje w istotnym stopniu działanie wszystkich podmiotów aktywnych na tym rynku. W celu dostosowania do wymogów CSDR, Krajowy Depozyt wdrożył pakiet zmian systemowych, realizowanych w ramach odpowiednich prac projektowych.

Wymogi CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
Znaczna część projektowanych zmian, ma związek z wymogami w zakresie dyscypliny rozrachunku (art. 6 i 7 CSDR). Dotyczą one zarówno KDPW jak i uczestników KDPW. Są to w szczególności zmiany dotyczące obsługi operacji buy-in, opłat za nieterminowy rozrachunek, wyceny papierów wartościowych czy monitoringu terminowości rozrachunku, ale także zmiany w zakresie zestawiania instrukcji, funkcjonalności hold/release, rozrachunku w częściach oraz mechanizmu limitu tolerancji. Dostosowanie do wymogów CSDR w tym zakresie wymagane jest w terminie wejścia w życie odpowiednich przepisów dotyczących dyscypliny rozrachunku, określonym na 24 miesiące od daty publikacji właściwych standardów technicznych dotyczących dyscypliny rozrachunku. Standardy opublikowane zostały 13 września 2018 r. i miały wejść w życie 14 września 2020 r.
W związku z opublikowaniem w dniu 4 lutego 2020 r. przez ESMA dokumentu Final Report (CSDR RTS on Settlement Discipline – postponed entry into force), którego celem jest przesunięcie wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229 opublikowanego dnia 13 września 2018 r. i zawierającego standardy techniczne dotyczące obszaru dyscypliny rozrachunku, na potrzeby prac wdrożeniowych KDPW przyjął termin 1 lutego 2021 r. (wskazany w propozycji nowelizacji ww. Rozporządzenia) jako termin wdrożenia zmian w systemach informatycznych GK KDPW.

Z uwagi na późniejsze wejście w życie standardów technicznych dotyczących dyscypliny rozrachunku, prace związane z wprowadzaniem zmian w systemach informatycznych podzielono na dwa etapy (m.in. w celu ich równomiernego rozłożenia w czasie). Pierwszy etap, wdrożony w kwietniu 2017 r., objął część zmian w funkcjonalnościach wspomagających procesy rozrachunkowe (przede wszystkim prace związane z dostosowaniem treści instrukcji rozrachunku do wymogów z zakresu przechowywania danych), drugi etap (wdrożenie 1 lutego 2021 r.) służy osiągnieciu niezbędnego stopnia dostosowania do wymogów z zakresu dyscypliny rozrachunku (obejmuje obszar opłat specjalnych, raportowanie oraz pozostałe funkcjonalności wspomagające procesy rozrachunku).
W międzyczasie, w kwietniu 2018 r. wdrożone zostały zmiany w zakresie procesów uzgodnieniowych, polegające na zapewnieniu przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta ewidencyjnego.

Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2020 r. - prezentcja ze spotkania w dniu 25 października 2019 r.
Korespondencja dot. zmian dotyczących obszaru dyscypliny rozrachunku

Ostatnia aktualizacja:09-06-2020 Do góry