Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje

ROZPORZĄDZENIE SFTR
Rozporządzenie SFTR jest istotnym elementem działań UE na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a tym samym sektora bankowego i szeroko pojętego systemu finansowego. Zapisy Rozporządzenia przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe czy niefinansowe. Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.
Przykłady transakcji SFT:
  • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
  • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych
     (powszechnie znane, jako repo i revers repo),
  • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
  • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Definicja transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawarta w rozporządzeniu SFTR nie obejmuje kontraktów pochodnych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu EMIR (nr 648/2012). Obejmuje ona jednak transakcje powszechnie określane jako swapy płynnościowe i swapy zabezpieczeń, które nie są z kolei objęte zakresem definicji kontraktów pochodnych w EMIR.

Regulamin repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, obowiązujący od 12 grudnia 2019 r.

Uchwały Zarządu KDPW podjęte w dniu 17 marca 2020 r. w związku z włączeniem z dniem 1 kwietnia 2020 r. aplikacji Repozytorium Transakcji (EMIR) w jednolity system dostępowy GK KDPW, oraz planowanym wdrożeniem aplikacji Repozytorium Transakcji (SFTR), która również będzie objęta jednolitym systemem dostępowym:

1/ uchwała nr 227/2020 w sprawie określenia Zasad dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, - weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
2/ uchwała nr 228/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który stanowi integralną część zasad komunikacji z uczestnikami repozytorium transakcji w obu usługach, które zostały objęte jednolitym systemem dostępowym – wchodzi w życie z dniem opublikowania, obowiązek stosowania w usługach repozytorium transakcji obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.;

Final Report - Technical standards under SFTR and certain amendments to EMIR
Ostatnia aktualizacja:28-07-2021 Do góry