Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze SFTR

 
Rozporządzenie SFTR i nowe obowiązki raportowe
Rozporządzenie Parlamentu europejskiego SFTR (z ang. „Securities Financing Transaction Regulation; nr 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) jest istotnym elementem działań UE na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a tym samym sektora bankowego i szeroko pojętego systemu finansowego. Zapisy Rozporządzenia przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe czy niefinansowe. Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.
Przykłady transakcji SFT:
 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych
   (powszechnie znane, jako repo i revers repo),
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Należy wyjaśnić, że definicja transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawarta w rozporządzeniu SFTR nie obejmuje kontraktów pochodnych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu EMIR (nr 648/2012). Obejmuje ona jednak transakcje powszechnie określane jako swapy płynnościowe i swapy zabezpieczeń, które nie są z kolei objęte zakresem definicji kontraktów pochodnych w EMIR.

Nowa usługa KDPW - repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
W związku z tym, że w ramach SFTR kontrahenci zobligowani będą do zgłaszania informacji o zawartych przez siebie transakcjach do repozytoriów transakcji, KDPW przygotowuje dla uczestników ryku nową usługę, umożliwiającą im wywiązanie się z obowiązku raportowego. Krajowy Depozyt, prowadzący Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dodatkowo, KDPW_TR, jako repozytorium autoryzowane przez ESMA w ramach EMIR, uprawnione jest do uproszczonej ścieżki autoryzacji pod SFTR.
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z
:
 • istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR;
 • możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu prowadzącego usługę RT (co wpłynie na oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie jednego kanału komunikacji);
 • wiedzy i doświadczenia pracowników KDPW w prowadzeniu Repozytorium;
 • wsparcia merytorycznego w zakresie dostosowania raportowania pod standardami SFTR; 
 • zastosowania gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 
 • wsparcia w zakresie transakcji SFT rozrachowywanych w Krajowym Depozycie.

 

Kogo dotyczyć będzie obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?

   Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają), m.in.:
   • firmy inwestycyjne,
   • instytucje kredytowe,
   • zakłady ubezpieczeń/zakłady reasekuracji,
   • UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
   • AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne),
   • fundusze emerytalne,
   • CCP i CSD.

   Termin wejścia w życie nowych regulacji
   W dniu 31 marca 2017 roku ESMA opublikowała końcowy raport: Final Report - Technical standards under SFTR and certain amendments to EMIR, dotyczący standardów implementacyjnych do rozporządzenia SFTR.

   Standardy ESMA zawierają szczegółowe informacje dotyczące: 
   • raportowania SFT, włącznie z wykorzystaniem metodologii ISO 20022 w zakresie raportowania, walidacji i dostępu do danych,
   • gromadzenia i dostępności danych - zastosowanie wystandaryzowanych identyfikatorów takich jak LEI, UTI i ISIN, które powinno poprawić jakość i agregację danych pomiędzy Repozytoriami,
   • zdefiniowanych poziomów dostępu dla nadzorów,
   • rejestracji i rozszerzenia autoryzacji dla Repozytorium - szczegółowe wymagania dotyczące:
    • weryfikacji kompletności i poprawności raportów,
    • dostępności i integralności danych,
    • rozdzielności operacyjnej,
    • usług dodatkowych,
    • outsourcingu,
    • zasobów informatycznych, oraz,
   • wymiana danych dotyczących sankcji między nadzorcami.

   W dniu 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (dalej Rozporządzenie SFTR) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS).
   Rozporządzenia Delegowane wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, 13 kwietnia 2020 r.
   więcej w zakładce Aktualności

    Kontakt
    Zachęcamy do kontaktu z KDPW_TR:
    T: 022 537 95 26, 022 537 95 72

    SFTR@kdpw.pl
    Ostatnia aktualizacja:29-12-2019 Do góry