Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze Repozytorium transakcji SFTR

OD 13 LIPCA 2020 R. KDPW UDOSTĘPNIA USŁUGĘ REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR.
W związku z nowymi obowiązkami raportowymi wynikającymi z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z ang. Securities Financing Transaction Regulation (SFTR), które przewiduje obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe, KDPW przygotował dla uczestników rynku usługę, umożliwiającą im wywiązanie się z obowiązku raportowego.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA TRANSAKCJI SFT DO AUTORYZOWANYCH REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają).
13 lipca 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:
 • firm inwestycyjnych,
 • banków,
 • instytucji kredytowych,
 • oraz dla CSD i CCP.
12 października 2020 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
 • funduszy emerytalnych,
 • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
11 stycznia 2021 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • instytucji niefinansowych.

REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR)  mogą osiągać istotne korzyści wynikające z:
 • istniejących już interfejsów komunikacyjnych repozytorium transakcji;
 • możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu prowadzącego usługę repozytorium (co wpłynie na oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie jednego kanału komunikacji);
 • wiedzy i doświadczenia pracowników KDPW w prowadzeniu Repozytorium;
 • wsparcia merytorycznego w zakresie dostosowania raportowania pod standardami SFTR; 
 • zastosowania gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 
 • wsparcia w zakresie transakcji SFT rozrachowywanych w Krajowym Depozycie.
ESMA podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Decyzja weszła w życie z dniem 7 maja 2020 r.
 

ROZPORZĄDZENIE SFTR
Rozporządzenie SFTR jest istotnym elementem działań UE na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a tym samym sektora bankowego i szeroko pojętego systemu finansowego. Zapisy Rozporządzenia przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe czy niefinansowe. Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.
Przykłady transakcji SFT:
 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych
   (powszechnie znane, jako repo i revers repo),
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Definicja transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawarta w rozporządzeniu SFTR nie obejmuje kontraktów pochodnych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu EMIR (nr 648/2012). Obejmuje ona jednak transakcje powszechnie określane jako swapy płynnościowe i swapy zabezpieczeń, które nie są z kolei objęte zakresem definicji kontraktów pochodnych w EMIR.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE REGULACJI
W dniu 31 marca 2017 roku ESMA opublikowała końcowy raport: Final Report - Technical standards under SFTR and certain amendments to EMIR, dotyczący standardów implementacyjnych do rozporządzenia SFTR.
Standardy ESMA zawierają szczegółowe informacje dotyczące: raportowania SFT, włącznie z wykorzystaniem metodologii ISO 20022 w zakresie raportowania, walidacji i dostępu do danych, gromadzenia i dostępności danych - zastosowanie wystandaryzowanych identyfikatorów takich jak LEI, UTI i ISIN, które powinno poprawić jakość i agregację danych pomiędzy Repozytoriami.
    W dniu 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS). Rozporządzenia Delegowane weszły w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, miał rozpocząć się rok później, 13 kwietnia 2020 r. jednak w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa został przesunięty przez ESMA i wszedł w życie 13 lipca 2020 r.
    więcej w zakładce Aktualności

  Kontakt
  Zachęcamy do kontaktu z KDPW:
  T: 022 537 95 26, 022 537 95 72

  SFTR@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:15-07-2020 Do góry