Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze SFTR

Rozporządzenie SFTR i nowe obowiązki raportowe
Rozporządzenie Parlamentu europejskiego SFTR (z ang. „Securities Financing Transaction Regulation; nr 2015/2365 z dn. 25 listopada 2015 r.) jest istotnym elementem działań UE na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a tym samym sektora bankowego i szeroko pojętego systemu finansowego. Zapisy Rozporządzenia przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe czy niefinansowe. Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.
Przykłady transakcji SFT:
 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych,
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych
   (powszechnie znane, jako repo i revers repo),
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych,
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Należy wyjaśnić, że definicja transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zawarta w rozporządzeniu SFTR nie obejmuje kontraktów pochodnych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu EMIR (nr 648/2012). Obejmuje ona jednak transakcje powszechnie określane jako swapy płynnościowe i swapy zabezpieczeń, które nie są z kolei objęte zakresem definicji kontraktów pochodnych w EMIR.

Kogo dotyczyć będzie obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?

   Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają), m.in.:
   • firmy inwestycyjne,
   • instytucje kredytowe,
   • zakłady ubezpieczeń/zakłady reasekuracji,
   • UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
   • AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne),
   • fundusze emerytalne,
   • CCP i CSD.

   Termin wejścia w życie nowych regulacji
   W dniu 31 marca 2017 roku ESMA opublikowała końcowy raport: Final Report - Technical standards under SFTR and certain amendments to EMIR, dotyczący standardów implementacyjnych do rozporządzenia SFTR.

   Standardy ESMA zawierają szczegółowe informacje dotyczące: 
   • raportowania SFT, włącznie z wykorzystaniem metodologii ISO 20022 w zakresie raportowania, walidacji i dostępu do danych,
   • gromadzenia i dostępności danych - zastosowanie wystandaryzowanych identyfikatorów takich jak LEI, UTI i ISIN, które powinno poprawić jakość i agregację danych pomiędzy Repozytoriami,
   • zdefiniowanych poziomów dostępu dla nadzorów,
   • rejestracji i rozszerzenia autoryzacji dla Repozytorium - szczegółowe wymagania dotyczące:
    • weryfikacji kompletności i poprawności raportów,
    • dostępności i integralności danych,
    • rozdzielności operacyjnej,
    • usług dodatkowych,
    • outsourcingu,
    • zasobów informatycznych, oraz,
   • wymiana danych dotyczących sankcji między nadzorcami.

   W dniu 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (dalej Rozporządzenie SFTR) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS).
   Rozporządzenia Delegowane wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, 13 kwietnia 2020 r.
   Pragniemy podkreślić, że obecnie jesteśmy w trakcie prac, które mają na celu wdrożenie mechanizmu raportowego Repozytorium Transakcji SFT. We wrześniu tego roku planujemy udostępnić Państwu materiały opisujące sposób działania aplikacji, a w listopadzie - środowisko testowe.
   więcej w zakładce Aktualności

    Nowa usługa KDPW - repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
    W związku z tym, że w ramach SFTR kontrahenci zobligowani będą do zgłaszania informacji o zawartych przez siebie transakcjach do repozytoriów transakcji, KDPW rozpoczął przygotowania do świadczenia dla uczestników ryku nowej usługi, umożliwiającej im wywiązanie się z wyżej wymienionego obowiązku. Krajowy Depozyt, prowadzący Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dodatkowo, KDPW_TR, jako repozytorium autoryzowane przez ESMA w ramach EMIR, uprawnione jest do uproszczonej ścieżki autoryzacji pod SFTR.
    Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z
    :
    • istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR;
    • możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu prowadzącego usługę RT (co wpłynie na oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie jednego kanału komunikacji);
    • wiedzy i doświadczenia pracowników KDPW w prowadzeniu Repozytorium;
    • wsparcia merytorycznego w zakresie dostosowania raportowania pod standardami SFTR; 
    • zastosowania gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 
    • wsparcia w zakresie transakcji SFT rozrachowywanych w Krajowym Depozycie.

    Kontakt
    Zachęcamy do kontaktu z KDPW_TR:
    T: 022 537 95 52, 022 537 95 72, 022 537 91 30

    SFTR@kdpw.pl
    Ostatnia aktualizacja:08-05-2019 Do góry