Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Jak przystąpić

Tryb postępowania w celu przystąpienia do systemu rekompensat przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa:

I. Złożenie w Krajowym Depozycie wniosku o przystąpienie do systemu rekompensat (wzór) wraz z załącznikami, o których mowa w § 4a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, tj. :
      • kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (wzór);
      • aktualnym odpisem z właściwego rejestru, do którego wpisany jest wnioskodawca; 
      • porozumieniem w sprawie przekazywania informacji i oświadczeń w postaci elektronicznej (wzór), należy przekazać dwa egzemplarze.


II.
Podjęcie przez Zarząd Krajowego Depozytu uchwały o uczestnictwie w systemie rekompensat: 
Podmiot stanie się uczestnikiem systemu rekompensat pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF.

III. Przekazanie do Krajowego Depozytu zezwolenia KNF (odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony).

IV.
Uzyskanie certyfikatu elektronicznego niezbędnego do korzystania z komunikacji elektronicznej
(Procedura uzyskania certyfikatu elektronicznego).

Ostatnia aktualizacja:25-09-2019 Do góry