Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Jak przystąpić

Tryb postępowania w celu przystąpienia do systemu rekompensat przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa:

I. Złożenie w Krajowym Depozycie wniosku o przystąpienie do systemu rekompensat (wzór) wraz z załącznikami, o których mowa w § 4a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, tj. :
   • zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego (zezwolenie KNF) na prowadzenie działalności, z której wynika obowiązek uczestnictwa w systemie rekompensat – w przypadku gdy zezwolenie takie zostało wydane (odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
   • kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (wzór);
   • aktualnym odpisem z właściwego rejestru, do którego wpisany jest wnioskodawca; 
   • porozumieniem w sprawie przekazywania informacji i oświadczeń w postaci elektronicznej (wzór).
II. Podjęcie przez Zarząd Krajowego Depozytu uchwały o uczestnictwie w systemie rekompensat, podmiot staje się uczestnikiem systemu rekompensat z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu.

III. Zawarcie z Krajowym Depozytem porozumienia (wg wzoru wymienionego w pkt 1) w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz uzyskanie certyfikatu elektronicznego.
Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy uczestnikami systemu rekompensat a Krajowym Depozytem jest forma elektroniczna. Po zawarciu porozumienia należy uzyskać odpowiedni certyfikat  (Procedura uzyskania certyfikatu elektronicznego).
Ostatnia aktualizacja:25-09-2019 Do góry