Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje i wzory dokumentów

Działanie systemu rekompensat w Polsce regulują poniższe akty prawne:

 • Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów,
 •  Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”),
 •  Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat.


  Wzory dokumentów:

  wniosek o przystąpienie do systemu rekompensat
  oświadczenie w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych

  dla uczestników systemu rekompensat nie będących uczestnikami innych usług KDPW - komunikacja elektroniczna:
  porozumienie w sprawie przekazywania informacji i oświadczeń w postaci elektronicznej
  umowa w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych

  dla podmiotów, które są uczestnikami systemu rekompensat i jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego - komunikacja elektroniczna:
  aneks do porozumienia SWI uwzględniającego w swojej treści komunikację dotyczącą systemu rekompensat
  porozumienie SWI wersja jednolita - tylko dla podmiotów, które są uczestnikami systemu rekompensat i jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego, ale nie podpisały jeszcze nowego porozumienia
  deklaracja wyboru kanałów wymiany informacji z KDPW S.A.


  dla podmiotów, które są uczestnikami systemu rekompensat i przekazują dane w postaci papierowej (do KDPW należy dostarczyć oryginał wypełnionego i podpisanego zgodnie z reprezentacją Zestawienia) *:

  formularze, na których należy składać informacje o wpłatach wnoszonych do systemu rekompensat - uchwała Zarządu KDPW nr 834/2012

  * za przekazywanie informacji w formie papierowej albo w formacie lub strukturze odbiegających od wymaganych będzie naliczana opłata (zgodnie z § 20 ust. 3a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat)
 • Ostatnia aktualizacja:03-09-2021 Do góry