Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Uczestnicy systemu rekompensat

Podmioty zobowiązane do uczestnictwa w systemie rekompensat
Do uczestnictwa w systemie rekompensat zobowiązane są podmioty świadczące usługi, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie oraz usługi, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Uczestnictwo w systemie rekompensat jest obowiązkowe.
Uczestnikami systemu rekompensat są: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność, o której mowa w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz oddziały zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku wskazanym w art. 132 ust. 2 ustawy o obrocie.
Uczestnictwo w systemie rekompensat ustaje z chwilą zaprzestania działalności maklerskiej, określonej w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub z dniem wygaśnięcia zezwolenia.

Lista uczestników systemu rekompensat
 
Wpłaty do systemu rekompensat
 
Obowiązki informacyjne uczestników
 
Procedura przystąpienia do systemu rekompensat
 

Ostatnia aktualizacja:20-07-2018 Do góry