Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej i obsługa zdarzeń korporacyjnych zgodnie z SRD II

3 września 2020 r. KDPW wdrożył zmiany związane z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II. Zakres projektu objął wszystkie istotne aspekty dostosowania KDPW do przepisów rozporządzenia wykonawczego 2018/1212 ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także do zmian prawa krajowego dotyczących spółek publicznych, będących implementacją przepisy art. 3a, 3b, 3c dyrektywy 2007/36/WE zmienionej dyrektywą (UE) 2017/828 (SRD II), a także do innych przepisów krajowego dotyczących identyfikacji akcjonariuszy, mających zastosowanie wobec spółek publicznych lub niepublicznych.

Identyfikacja akcjonariuszy
Od dnia 3 września br. pod adresem: https://online.kdpw.pl udostępniona została nowa aplikacja internetowa Identyfikacja akcjonariuszy dla spółek giełdowych, emitentów akcji. Aplikacja umożliwi ujawnienie spółkom informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, w tym informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji.

Ułatwianie wykonywania praw akcjonariuszy
W związku z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia 2018/1212 zakresu informacji wymienianych pomiędzy spółką a akcjonariuszami, istotnie zmieni się również zakres funkcjonalny aplikacji internetowej dla emitentów akcji, służącej do obsługi walnych zgromadzeń. Aplikacja ta zapewni m.in. przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnych zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.

W związku z powyższym od 3 września br. zarówno nowy proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej, jak też procesy związane z obsługą walnych zgromadzeń (w tym z tworzeniem wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz informowaniem o innych zdarzeniach korporacyjnych dotyczących akcji, realizowane będą, w relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, wyłącznie za pomocą komunikatów ISO 20022. Funkcjonalności umożliwiające przekazywanie spółce danych identyfikujących pełnomocników ustanowionych do udziału w walnym zgromadzeniu oraz informacji o sposobie wykonania głosu przez osoby uprawnione zostaną udostępnione przez KDPW w terminie późniejszym.

Istotne przepisy prawa. Prawo unijne
Praktyki i standardy rynkowe
Narzędzia IT. Komunikaty ISO20022
Informacje dot. komunikacji systemowej z KDPW (kanałów komunikacyjnych dla obszarów funkcjonalnych ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
Informacje dot. testowania przez uczestników bezpośrednich nowych rozwiązań także po dacie wdrożenia
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Korespondencja

Informacje dla spółek giełdowych, emitentów akcji:
Adres aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy: https://online.kdpw.pl
Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji
Opłaty dla emitentów związane z ujawnianiem informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy oraz ustalaniem liczby posiadanych przez nich akcji

Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepublicznej zgodnie z KSH

W sprawach dotyczących obsługi operacyjnej procesu identyfikacji akcjonariuszy prosimy o kontakt na adres: emitent@kdpw.pl.
Ostatnia aktualizacja:21-04-2021 Do góry