Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Identyfikacja akcjonariuszy i obsługa zdarzeń korporacyjnych zgodnie z SRD II

Ze względu na wejście w życie w dniu 3 września 2020 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3755) implementujących przepisy art. 3a, 3b i 3c dyrektywy 2007/36/WE (wprowadzone przepisami dyrektywy (UE) 2017/828), oraz przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, KDPW prowadzi prace niezbędne w celu dostosowania do ww. przepisów.

Zakres prac wdrożeniowych, niezbędnych w celu zapewnienia zgodności z ww. przepisami, obejmuje:
  • dostosowanie zakresu informacji przekazywanych przez spółki (emitentów) do KDPW, oraz przekazywanych przez KDPW do uczestników bezpośrednich, w celu umożliwienia akcjonariuszom wykonywania praw z posiadanych przez nich akcji, w szczególności zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz zawiadomienia o innych zdarzeniach korporacyjnych, 
  • zapewnienie przez KDPW rozwiązań ułatwiających wykonywanie przez akcjonariuszy prawa na wniosek spółki lub osoby wyznaczonej przez spółkę. 

Planowane zmiany dotyczyć będą wszystkich emitentów akcji, a także uczestników bezpośrednich zaangażowanych w obsługę akcji. W przypadku emitentów polegały będą m.in. na zmianach w zakresie interfejsu oferowanego przez KDPW na potrzeby obsługi walnych zgromadzeń oraz innych zdarzeń korporacyjnych. W przypadku uczestników bezpośrednich polegały będą m.in. na zmianach w zakresie komunikatów elektronicznych stosowanych do obsługi walnych zgromadzeń oraz innych zdarzeń korporacyjnych, jak też na zapewnieniu przez KDPW obsługi nowych procesów biznesowych w zakresie identyfikacji akcjonariuszy oraz wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawa głosu. Wymiana informacji w zakresie wymienionych procesów będzie realizowana za pomocą komunikatów ISO 20022.

Istotne przepisy prawa. Prawo unijne
Praktyki i standardy rynkowe
Narzędzia IT. Komunikaty ISO20022
Harmonogram projektu
Korespondencja
Ostatnia aktualizacja:25-05-2020 Do góry