Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

eVoting - Jak to działa?

JAK TO DZIAŁA?
Emitent zamieszcza w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu informację o możliwości uczestniczenia w tym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eVoting. Od 31 marca 2020 r. nie jest już konieczne posiadanie stosownego upoważnienia w Statucie.*
Po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia emitent rejestruje je w aplikacji Walne Zgromadzenia, wskazując dane dotyczące tego walnego zgromadzenia. Informacje te KDPW niezwłocznie przekazuje do uczestników KDPW (podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów), a dzięki powiązaniu aplikacji dla emitentów z aplikacją eVoting informacje o trybie w jakim spółka zarejestrowała walne zgromadzenie (tryb zwykły – bez możliwości uczestniczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tryb rozszerzony – z możliwością uczestniczenia w tym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) dostępne są także w aplikacji eVoting.
Następnie uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, składając żądanie wystawienia zaświadczenia, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną. Takie same informacje musi wskazać emitentowi uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela.
Wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne. Uczestnicy sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, oraz przesyłają je w postaci elektronicznej do Krajowego Depozytu. Na podstawie wykazów uczestników, Krajowy Depozyt sporządza zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i udostępnia go emitentowi za pośrednictwem aplikacji walne zgromadzenia.
Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych (lub na liście wprowadzonej przez emitenta), otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji. W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa. Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na liście obecności walnego zgromadzenia.
Po zarejestrowaniu uprawnień automatycznie aktywuje się interfejs do rejestracji głosów, które użytkownik może rejestrować do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.


* 31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanych przepisach znajdują się m.in. rozwiązania dokonujące zmiany w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, poprzez wprowadzenie w Kodeksie Spółek Handlowych możliwości przeprowadzenia przez spółkę walnego zgromadzenia z udziałem oraz głosowaniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania stosownego upoważnienia w statucie.
Zgodnie z nowym brzmieniem Art. 4065 § 1. „Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie”.
Ostatnia aktualizacja:21-05-2020 Do góry