Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje

Proces obsługi walnego zgromadzenia regulują w przepisy § 141a - § 142c Regulaminu KDPW oraz § 185 - § 190c Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Regulamin KDPW
Szczegółowe Zasady Działania KDPW

Prawo unijne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (SRD II)
Directive (EU) 2017/828 of The European Parliament and of The Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (SRD II)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/36/WE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (SRD)
Directive 2007/36/EC of The European Parliament and of The Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies (SRD)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 of 3 September 2018 laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards shareholder identification, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights
Ostatnia aktualizacja:21-06-2021 Do góry