Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa walnych zgromadzeń

Obsługa podstawowa
Krajowy Depozyt uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy, którzy zadeklarowali swój udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Usługa dotyczy akcji na okaziciela zdematerializowanych w Krajowym Depozycie. Wymiana informacji dotyczących udostępnienia wykazu akcjonariuszy pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Walne Zgromadzenia.
Niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia emitent rejestruje w aplikacji internetowej zwołane walne zgromadzenie, wskazując dane dotyczące tego walnego. Informacje te są niezwłocznie przekazywane do uczestników KDPW. Wymiana informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne. Uczestnicy sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, oraz przesyłają je w postaci elektronicznej do Krajowego Depozytu w terminie określonym w art. 406³ § 7 Kodeksu Spółek Handlowych. Na podstawie wykazów uczestników, Krajowy Depozyt sporządza zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i udostępnia go emitentowi za pośrednictwem aplikacji internetowej.

Obsługa rozszerzona

Od 30 września 2019 r. Krajowy Depozyt, poprzez aplikację Walne Zgromadzenia, oferuje emitentom zestaw funkcjonalności istotnych dla przeprowadzenia głosowania zdalnego na walnym zgromadzeniu.Aplikacja w wersji rozszerzonej umożliwia wprowadzanie treści uchwał znajdujących się w porządku obrad walnego zgromadzenia, weryfikację tożsamości osób uprawnionych z akcji na okaziciela oraz ich pełnomocników, komunikację elektroniczną pomiędzy uprawnionym a emitentem, a także utrwalenie przebiegu głosowania zdalnego.
Emitenci, którzy posiadają dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia, mogą korzystać z rozszerzonych funkcji tej aplikacji w ramach już posiadanych uprawnień.
Funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia dla emitentów
Jak zorganizować walne zgromadzenie z wykorzystaniem aplikacji eVoting?

Aplikacja eVoting
Aplikacja Walne Zgromadzenia udostępniona Emitentom jest powiązana z aplikacją obsługującą głosowanie zdalne (aplikacja eVoting), w której osoby uprawnione z akcji będą uwierzytelniane przez KDPW poprzez rejestrację uprawnień wynikających z przekazanych przez uczestników KDPW wykazów osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu sporządzonych na podstawie wystawionych uprawnionym zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym. Uprawnionymi do glosowania z wykorzystaniem aplikacji eVoting mogą być również akcjonariusze, których uprawnienia wynikają z akcji innych niż akcje zdematerializowane, jeżeli zostaną uwierzytelnieni w aplikacji bezpośrednio przez emitenta.
Aplikacja eVoting

Funkcjonalności dla uczestników KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
W aplikacji eVoting zostały zaimplementowane funkcjonalności, udostępniane również innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i przebiegu walnego zgromadzenia, w tym w szczególności uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.
Uczestnicy KDPW, z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia - uzyskają możliwość dostępu do podstawowych danych walnego zgromadzenia, a także rejestrowania uprawnień jako pełnomocnik do udziału w walnym zgromadzeniu. Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia mogą uzyskać osoby upoważnione przez uczestnika, zgodnie z zasadami uzyskiwania dostępu do usług KDPW obwiązującymi w ramach jednolitego systemu dostępowego.
Głosowanie w roli pełnomocnika jest możliwe z poziomu aplikacji eVoting. Z dostępu do aplikacji eVoting będą mogły korzystać osoby posiadające konto dostępowe w jednolitym systemie dostępowym KDPW, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień od uczestnika.
Nie uległy zmianie dotychczasowe zasady przekazywania przez uczestników KDPW wykazów uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, z zastrzeżeniem, że uczestnicy, którzy chcą oferować swoim klientom możliwość głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, powinni wdrożyć w swoich systemach zmiany w komunikacie xml seev.ins.001.01 (instrukcja dotycząca operacji na papierach).
więcej o wdrożeniu zmian w tym komunikacie 
Prowadzący Rachunki Papierów Wartościowych - funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia i aplikacji eVoting

Platforma blockchain
Aplikacje: eVoting oraz Walne Zgromadzenia zostały zbudowane w oparciu o technologię blockchain, która z wykorzystaniem szeregu narzędzi kryptograficznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji. Udostępnione zostały w ramach Platformy Blockchain oferowanej przez KDPW uczestnikom rynku kapitałowego.
Ostatnia aktualizacja:29-05-2020 Do góry