Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

eVoting

eVoting
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie elektronicznego głosowania na Walnych Zgromadzeniach – eVoting - z wykorzystaniem technologii blockchain.


eVoting to aplikacja do zdalnego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach spółek, które przewidziały możliwość wykorzystania tej aplikacji oraz do przeglądania informacji o walnych zgromadzeniach zarejestrowanych w systemie KDPW.

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie jakim jest eVoting umożliwia czynny udział w Walnym Zgromadzeniu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, ułatwia dostęp do wiarygodnej informacji o Walnych Zgromadzeniach, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki Walnego Zgromadzenia, w tym w sposób oddania głosów przez inwestora.

Rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na Walnych Zgromadzeniach, wpisują się w założenia i cel dyrektywy 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Shareholders’ Rights Directive) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

eVoting ma szansę znacząco wpłynąć na aktywizację akcjonariuszy i zachęcić ich do brania czynnego udziału w życiu spółek, których są współwłaścicielami, zapewniając jednocześnie pełny zakres funkcjonalności w zakresie obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy wszystkich podmiotów biorących udział w procesie. Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy może zostać przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

JAK TO DZIAŁA?
Emitent zamieszcza w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu informację o możliwości uczestniczenia w tym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eVoting. Z takiej możliwości może skorzystać wyłącznie spółka, której statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu w takim trybie.
Po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia emitent rejestruje je w aplikacji Walne Zgromadzenia, wskazując dane dotyczące tego walnego zgromadzenia. Informacje te KDPW niezwłocznie przekazuje do uczestników KDPW (podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów), a dzięki powiązaniu aplikacji dla emitentów z aplikacją eVoting informacje o trybie w jakim spółka zarejestrowała walne zgromadzenie (tryb zwykły – bez możliwości uczestniczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tryb rozszerzony – z możliwością uczestniczenia w tym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) dostępne są także w aplikacji eVoting.
Następnie uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, składając żądanie wystawienia zaświadczenia, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną. Takie same informacje musi wskazać emitentowi uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela.
Wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne. Uczestnicy sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, oraz przesyłają je w postaci elektronicznej do Krajowego Depozytu. Na podstawie wykazów uczestników, Krajowy Depozyt sporządza zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i udostępnia go emitentowi za pośrednictwem aplikacji walne zgromadzenia.
Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych (lub na liście wprowadzonej przez emitenta), otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji. W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa. Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na liście obecności walnego zgromadzenia.
Po zarejestrowaniu uprawnień automatycznie aktywuje się interfejs do rejestracji głosów, które użytkownik może rejestrować do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.

INFORMACJE DLA INWESTORÓW
Aplikacja eVoting 
Instrukcja korzystania z aplikacji eVoting, w szczególności tego jak oddawać głosy z wykorzystaniem tej aplikacji

INFORMACJE DLA EMITENTÓW
Walne Zgromadzenia- aplikacja do obsługi Walnych Zgromadzeń spółek publicznych
Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia
Funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia dla emitentów
Jak zorganizować walne zgromadzenie z wykorzystaniem aplikacji eVoting? 
Informacje dla Emitentów w aplikacji Walne Zgromadzenia

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KDPW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE
W aplikacji eVoting zostały zaimplementowane funkcjonalności, udostępniane również innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i przebiegu walnego zgromadzenia, w tym w szczególności uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.
Uczestnicy KDPW, z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia - uzyskają możliwość dostępu do podstawowych danych walnego zgromadzenia, a także rejestrowania uprawnień jako pełnomocnik do udziału w walnym zgromadzeniu. Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia mogą uzyskać osoby upoważnione przez uczestnika, zgodnie z zasadami uzyskiwania dostępu do usług KDPW obwiązującymi w ramach jednolitego systemu dostępowego.
Głosowanie w roli pełnomocnika jest możliwe z poziomu aplikacji eVoting. Z dostępu do aplikacji eVoting będą mogły korzystać osoby posiadające konto dostępowe w jednolitym systemie dostępowym KDPW, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień od uczestnika.
Nie uległy zmianie dotychczasowe zasady przekazywania przez uczestników KDPW wykazów uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, z zastrzeżeniem, że uczestnicy, którzy chcą oferować swoim klientom możliwość głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, powinni wdrożyć w swoich systemach zmiany w komunikacie xml seev.ins.001.01 (instrukcja dotycząca operacji na papierach).
więcej o wdrożeniu zmian w tym komunikacie 
Prowadzący Rachunki Papierów Wartościowych - funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia i aplikacji eVoting

PLATFORMA BLOCKCHAIN
Aplikacje: eVoting oraz Walne Zgromadzenia zostały zbudowane w oparciu o technologię blockchain, która z wykorzystaniem szeregu narzędzi kryptograficznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji. Udostępnione zostały w ramach Platformy Blockchain oferowanej przez KDPW uczestnikom rynku kapitałowego. 
Rrozwiązanie nie wymaga, aby każdy interesariusz, w tym przede wszystkim inwestor czy emitent, aktywnie uczestniczyli w sieci blockchain. Podmioty zamierzające wyłącznie korzystać z dostępnych funkcjonalności nie muszą ponosić kosztów budowy i utrzymania sieci.
Ostatnia aktualizacja:23-03-2020 Do góry