Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W zakresie obsługi zobowiązań emitentów wobec właścicieli instrumentów finansowych, Krajowy Depozyt obsługuje następujące rodzaje zdarzeń korporacyjnych: 

 • wypłatę dywidendy, 
 • wypłatę dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, 
 • wypłatę odsetek, 
 • wykup obligacji lub listów zastawnych, 
 • realizację prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru), 
 • wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych, 
 • umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego, 
 • wygaśnięcie certyfikatów strukturyzowanych, 
 • sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Obsługiwane są również następujące operacje na papierach: 

 • wymiana papierów wartościowych – podział papierów wartościowych, 
 • wymiana papierów wartościowych - połączenie (scalenie) akcji, 
 • asymilacja papierów wartościowych, 
 • wycofanie papierów wartościowych z depozytu, 
 • konwersja papierów wartościowych, 
 • zamiana akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych.
Ostatnia aktualizacja: 15-11-2018 Do góry