Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

Opis funkcjonalności systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych

System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych umożliwia uczestnikom zawieranie pożyczek papierów wartościowych oraz zapewnia ich pełną obsługę w zakresie zarządzania pożyczką oraz rozliczenia i rozrachunku, od momentu zawarcia umowy do momentu ostatecznego zakończenia pożyczki.

 1. Na etapie przygotowania do zawarcia oraz zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych system umożliwia:
  • zgłoszenie lub wycofanie zapotrzebowania na pożyczkę przez pożyczkobiorcę.
  • dostęp pożyczkodawców do informacji nt. zapotrzebowań na pożyczkę zgłoszonych przez pożyczkobiorców. 
  • uzgadnianie warunków umowy pożyczki, a w szczególności proponowanie przez pożyczkodawcę warunków umowy pożyczki w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez pożyczkobiorcę.
  • akceptację propozycji pożyczkodawcy przez pożyczkobiorcę, skutkującą zawarciem umowy pożyczki na warunkach uzgodnionych przez strony.
  • aktualizację zapotrzebowania pożyczkobiorcy, w przypadku gdy zapotrzebowanie pierwotnie zgłoszone przez pożyczkobiorcę zostanie częściowo zrealizowane, a pozostały wolumen papierów, na które zgłoszono zapotrzebowanie, spełni określone kryteria.
 2. W ramach zarządzania pożyczką możliwe jest:

  • złożenie żądania zwrotu pożyczki - dowolna strona umowy pożyczki może w dowolnym momencie zażądać zwrotu przedmiotu pożyczki.
   Różne funkcje dostępne są w zależności od charakteru danej pożyczki (terminowa lub bezterminowa). Żądanie zmiany terminu zwrotu dostępne jest dla pożyczek terminowych. Żądanie zwrotu pożyczki w całości lub w części jest dostępne dla pożyczek bezterminowych. Wymienione funkcje są dostępne od momentu rozrachunku otwarcia danej pożyczki.
  • udzielenie odpowiedzi na żądanie zwrotu złożone przez innego uczestnika, będącego kontrpartnerem umowy pożyczki.
 3. W ramach monitorowania statusu pożyczki system zapewnia przechowywanie danych dotyczących zawartych pożyczek, w sposób zapewniający użytkownikom bieżącą informację o aktualnym stanie pożyczki w trakcie jej cyklu „życia”. Status pożyczki ulega zmianom w wyniku m.in. czynności rozliczeniowo–rozrachunkowych oraz czynności związanych z zarządzaniem pożyczką.
 4. System pożyczek zapewnia również automatyczne generowanie instrukcji rozliczeniowych dotyczących:

  • otwarcia pożyczki,
  • zakończenia pożyczki.
Po ich wygenerowaniu, instrukcje rozliczeniowe zostają przekazane do KDPW_CCP w celu rozliczenia (a następnie rozrachunku w KDPW) operacji otwarcia lub zakończenia pożyczki.

 
Szczegółowy opis funkcjonalności systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych

Do obsługi systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych wykorzystywane są następujące komunikaty xml:
 • loan.ord.001.02 Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę
 • loan.stl.001.02 Status pożyczki negocjowanej
 • loan.stp.001.02 Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę
 • loan.stt.001.02 Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
 • loan.tec.001.02 Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych

Struktury tych komunikatów dostępne są w zakładce kdpw_stream/komunikaty xml
Scenariusze obiegu komunikatów xml
Wykaz kodów błędów dla komunikatów statusowych systemu loan.stp.001.02 oraz loan.stt.001.02
  Ostatnia aktualizacja:25-01-2018 Do góry