Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Pytania i odpowiedzi

Na czyj rachunek mogą być zawierane pożyczki negocjowane?
Na czyj rachunek mogą być zawierane pożyczki negocjowane?

​Pożyczki negocjowane mogą być zawierane przez uczestników na rachunek własny, jak i na rachunek klientów
uczestników. Oznacza to, że:

 • od strony pożyczkodawcy – papiery wartościowe będące przedmiotem udzielonej przez niego pożyczki mogą pochodzić
  bądź z puli jego papierów własnych, bądź z puli papierów należących do osób, dla których prowadzi on rachunki papierów
  wartościowych; w tym ostatnim przypadku uczestnik powinien oczywiście nawiązać z klientem odpowiednią relację prawną,
  w oparciu o którą uzyska od klienta uprawnienie do rozporządzania jego papierami wartościowymi,
 • od strony pożyczkobiorcy – pożyczki mogą być przez niego zawierane w celu pokrywania braków papierów wartościowych
  niezbędnych do przeprowadzenia rozrachunku transakcji, występujących bądź na kontach papierów własnych, bądź na kontach,
  na których rejestrowane są papiery jego klientów. Niezależnie jednak od tego, na czyj rachunek w danym przypadku działać
  będą uczestnicy, to oni, nie zaś ich klienci, będą stronami umów pożyczek negocjowanych, a zarazem podmiotami wynikających
  z tych umów praw i obowiązków.
Czy w systemie negocjowanych pożyczek papierów wartościowych można być równocześnie pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą?
Czy w systemie negocjowanych pożyczek papierów wartościowych można być równocześnie pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą?
Tak, uczestnik przystępujący do systemu pożyczek negocjowanych określa rolę/role, w jakiej będzie występował w systemie.
Na jak długo mogą być zawierane pożyczki negocjowane?
Na jak długo mogą być zawierane pożyczki negocjowane?
W przeciwieństwie do pożyczek automatycznych, które zawierane są maksymalnie na 5 dni - pożyczki negocjowane mogą być
zawierane praktycznie bezterminowo (max. 365 dni). Strony mogą także uzgodnić między sobą termin zwrotu pożyczki (pożyczki
terminowe). W przypadku pożyczek bezterminowych – zwrot pożyczki następuje na żądanie którejkolwiek ze strony umowy pożyczki
lub po upływie maksymalnego czasu trwania pożyczki.
Jaka jest wysokość zabezpieczenia i gdzie jest przechowywane?
Jaka jest wysokość zabezpieczenia i gdzie jest przechowywane?
Całkowite zabezpieczenie pożyczki składa z dwóch elementów. Pierwszy to zabezpieczenie umowne, przenoszone na konto pożyczkodawcy w wysokości 100% wartości pożyczonych papierów wartościowych (codziennie aktualizowane do wartości rynkowej).
Drugi element stanowią depozyty zabezpieczające pożyczki i wpłaty do funduszu zabezpieczającego pożyczki, naliczane dla uczestników rozliczających obu stron umowy pożyczki.
Depozyty zabezpieczające oraz wpłaty do funduszu, o których mowa powyżej, stanowią elementy odrębnego systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.
Czy negocjowane pożyczki są gwarantowane?
Czy negocjowane pożyczki są gwarantowane?
Od momentu rozrachunku transakcji otwierającej KDPW_CCP gwarantuje zwrot pożyczonych papierów wartościowych
pożyczkodawcy oraz zwrot wniesionego zabezpieczenia początkowego pożyczkobiorcy.
Czy pożyczkodawca może zgłosić swoją ofertę pożyczenia papierów wartościowych?
Czy pożyczkodawca może zgłosić swoją ofertę pożyczenia papierów wartościowych?
Nie, zapotrzebowania na papiery wartościowe zgłaszają do systemu jedynie pożyczkobiorcy. KDPW udostępnia otrzymane zgłoszenia uczestnikom występującym w systemie, jako pożyczkodawcy. Potencjalny pożyczkodawca może odpowiedzieć na zapotrzebowanie pożyczkobiorcy określając liczbę papierów wartościowych, które chciałby pożyczyć, oczekiwaną wysokość swojego wynagrodzenia oraz czas trwania pożyczki, rozpoczynając tym samym proces negocjacji warunków, na jakich zostanie zawarta pożyczka.
W jaki sposób dokonywany jest wybór pożyczkodawcy do określonego zapotrzebowania na papiery wartościowe od pożyczkobiorcy?
W jaki sposób dokonywany jest wybór pożyczkodawcy do określonego zapotrzebowania na papiery wartościowe od pożyczkobiorcy?
Pożyczkobiorca może otrzymać propozycje od wielu pożyczkodawców i sam wybiera, z którym z pożyczkodawców zawrze umowę. Z jednego zapotrzebowania na pożyczkę może być zawartych kilka umów pożyczek, na łączną liczbę papierów wartościowych zgłoszonych w pierwotnym zapotrzebowaniu na pożyczkę.
Ostatnia aktualizacja:30-09-2014 Do góry