Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek w częściach


W ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność automatycznego rozrachunku w częściach.

Automatyczny rozrachunek w częściach umożliwia rozrachunek zleceń w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie ewidencyjnym w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części w kolejnych dniach.

Automatyczny rozrachunek w częściach wpływa na zwiększenie płynności prowadzonych rozrachunków poprzez optymalizację rozrachunku transakcji w KDPW oraz zwiększenie płynności rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP.
Funkcjonalność ta sprzyja zmniejszeniu wolumenu zawieszeń rozrachunków, w przypadku braku na koncie depozytowym dostatecznej liczby walorów danego rodzaju pozwalających na dokonanie rozrachunku w całości, a co za tym idzie ma korzystny wpływ także na redukcję przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków.
Rozrachunek w częściach ma szczególne znaczenie dla izb rozliczeniowych, które kierują do KDPW zlecenia rozrachunku ustalone na bazie netto z wielu zleceń rynkowych. Wykonanie rozrachunku w częściach, w przypadku niedoboru papierów wartościowych do rozrachunku całego zlecenia, pozwala na zmniejszenie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu przeprowadzanych rozliczeń pomiędzy izbą, a jej uczestnikami.

{Title}
{Description}

 

 

Podstawowe założenia:

  • rozrachunkowi w częściach mogą podlegać zlecenia, których rozrachunek jest prowadzony na zasadzie DvP (Delivery versus Payment). WYJĄTEK: przelewy posttransakcyjne FoP oraz zlecenia przekazane przez KDPW_CCP wygenerowane na skutek zastosowania nettingu w papierach wartościowych podlegają rozrachunkowi w częściach, jeśli powodują przeksięgowanie papierów wartościowych: DvP, RvP, DFP, RFP, DWP, RWP)
  • rozrachunek w częściach będzie mógł dotyczyć zleceń, które nie stanowią części transakcji składowych i nie dotyczą transakcji warunkowych;
  • usługa ma charakter opcjonalny w przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie zestawianych zleceń rozrachunku, albowiem obie strony rozrachunku muszą wyrazić zgodę na zastosowanie rozrachunku w częściach. W przypadku operacji, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie niezestawianych zleceń rozrachunku, w szczególności transakcji objętych systemem gwarantowania, usługa ma charakter obligatoryjny dla strony otrzymującej papiery wartościowe, albowiem zgodę na zastosowanie rozrachunku w częściach wyraża wyłącznie strona będąca dostawcą papierów wartościowych;
  • automatyczny rozrachunek w częściach jest wykonywany w ramach rozrachunku przeprowadzanego w systemie wielosesyjnym na każdej płatnej sesji rozrachunkowej;
  • w przypadku transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym, w tym z rynku Treasury BondSpot jest stosowana wartość progowa, czyli określona wartość rozrachunku (20.000.000 PLN), poniżej której zlecenie rozrachunku nie będzie podlegać rozrachunkowi w częściach, przy czym wartość pierwszej części rozrachunku nie może wynosić mniej niż 5.000.000 PLN;
  • jeśli wystawca wskaże dopuszczalność RwC w zleceniu do transakcji OTC nie podlegającej RwC, takie zlecenie nie zostanie odrzucone, a jego rozrachunek będzie dokonywany bez stosowania RwC.

Regulacje:
Zasady rozrachunku w częściach w systemie kdpw_stream zostały opisane w Regulaminie KDPW (Dział IV, Rozdział 1, § 102) oraz w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł drugi, Dział 1, § 28 i 32, Dział 2, § 55 i 57)
Narzędzia IT:
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
Last modified:09-03-2020 Go up