Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek z limitem tolerancji

System kdpw_stream umożliwia stosowanie mechanizmu limitu tolerancji na zasadach dobrowolności. Dotyczy on wyłącznie instrukcji rozrachowywanych na zasadzie DvP (płatnych). Uczestnicy mogą deklarować stosowanie mechanizmu tolerancji na poziomie indywidualnej instrukcji rozrachunku.

Limit tolerancji zasady ogólne:
 1. obie strony zgodziły się na rozrachunek danej instrukcji z limitem tolerancji, albo
 2. jedna strona rozrachunku wyraziła zgodę na rozrachunek danej transakcji z limitem tolerancji, a druga strona nie sprzeciwiła się dokonaniu rozrachunku tej transakcji z limitem tolerancji.

Rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany według następujących zasad:
 • w przypadku, o którym pkt 1 - rozrachunek następuje według wartości wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez stronę dostarczającą papiery wartościowe, 
 • w przypadku, o którym mowa pkt 2 – rozrachunek następuje według wartości wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez stronę, która nie zgodziła się na rozrachunek z limitem tolerancji, ale się mu nie sprzeciwiła.

Obecnie obowiązującymi wartościami przedziału tolerancji są:
 • w przypadku rozrachunku transakcji o wartości do 400.000 zł – 8 zł, albo
 • w przypadku rozrachunku transakcji o wartości powyżej 400.000 zł - 100 zł.


Regulacje

Zasady obsługi zestawiania instrukcji rozrachunku z limitem tolerancji zostały opisane w: 
 •  Regulaminie KDPW Rozdział IV,
 •  Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Dział 2 § 31 oraz Załącznik nr 3).

Narzędzia IT

Instrukcja rozrachunku jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. W komunikacie sese.ins.001.03.xsd w polu MtchTp należy wpisać wybrany tryb zestawiania.

TRYBY ZESTAWIENIA INSTRUKCJI
 1. B – instrukcja podlegająca zestawieniu z inną instrukcją na zasadach ogólnych, bez stosowania zasady, o której mowa w § 51a Regulaminu (zestawienie bez tolerancji);
 2. N – dokument nie podlegający zestawieniu z innym dokumentem;
 3. T - instrukcja podlegająca zestawieniu z inną instrukcją w ramach limitu tolerancji, na zasadach określonych w § 51a Regulaminu (zgoda na limit tolerancji);
 4. 3 – instrukcja podlegająca zestawieniu z dwiema innymi instrukcjami (zestawienie trójstronne);
 5. 0 – brak wskazania trybu zestawienia instrukcji (brak sprzeciwu wobec zestawienia na warunkach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2).

Wartość „0” oznacza możliwość zestawienia z instrukcją o innej wartości rozrachunku w ramach dozwolonego przedziału, ale ostateczna wartość rozrachunku będzie zgodną z instrukcją, w której wskazano tryb zestawiania „0”. Wartość „ 0” jest domyślnym trybem zestawiania. Oznacza to, że zasady dotyczące trybu zestawiania „0” są stosowane, jeżeli uczestnik nie wskaże w instrukcji rozrachunku żadnego trybu zestawiania. Wartość „B” oznacza bezwzględny brak zgody na zestawienie instrukcji, w których wartości rozrachunku nie są w pełni zgodne. W przypadku zestawiania trójstronnego uczestnik będzie mógł przekazać w instrukcji potwierdzającej zawarcie transakcji na rynku jedną z wartości trybów zestawiania wymienionych w punktach 1, 3, 4, 5, a wskazanie wartości ‘3’ będzie w takim przypadku równoznaczne z wartością ‘B’ (brak zgody na tolerancję wartości).

W związku z tym w zakresie zestawiania instrukcji będą obowiązywać w szczególności następujące zasady:
 • Jeżeli dwie zestawiane instrukcje będą miały wskazane różne tryby zestawiania (tylko jedna strona godzi się na zastosowanie tolerancji wartości rozrachunku), ale wartość rozrachunku będzie identyczna w obu instrukcjach, to instrukcje takie zostaną zestawione.
 • Jeżeli dwie zestawiane instrukcje będą miały wskazane różne tryby zestawiania (tylko jedna strona godzi się na zastosowanie tolerancji wartości rozrachunku), a wartość rozrachunku będzie w obu instrukcjach różna, ale mieszcząca się w przyjętych granicach tolerancji, to instrukcje zostaną zestawione, a rozrachunek nastąpi z wykorzystaniem wartości wskazanej przez stronę niegodzącą się na zastosowanie mechanizmu tolerancji.
 • Jeżeli dwie strony transakcji wskażą w instrukcjach wartość trybu zestawiania ‘0’, a wartości rozrachunku w obu instrukcjach będą tożsame, to instrukcje zestawią się.
 • Jeżeli dwie strony transakcji wskażą wartość trybu zestawiania „0”, a wartości rozrachunku w obu instrukcjach będą różne, o instrukcje nie zestawią się.
 • Uczestnicy KDPW mogą wyrazić zgodę na zastosowanie mechanizmu tolerancji w ramach procesu trójstronnego zestawiania z instrukcją z rynku, stosowanych obecnie dla rynku Treasury BondSpot Poland.

Zgoda wyrażana jest poprzez wskazanie odpowiedniej wartości trybu zestawiania w instrukcji rozrachunku. W takim przypadku za obowiązującą wartość rozrachunku przyjmuje się zawsze wartość podaną w przez rynek.

Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry