Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek z limitem tolerancji

Zasada zestawiania z limitem tolerancji jest obligatoryjna i powszechnie stosowana. Zasadą są objęte wszystkie operacje DVP podlegające zestawieniu.

Rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany według następujących zasad:
  • w przypadku zestawienia 2-stronnego rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany według wartości świadczenia pieniężnego wskazanej w zleceniu rozrachunku przekazanym przez stronę dostarczającą papiery wartościowe,
  • w przypadku zestawienia 3-stronnego (transakcje warunkowe z rynku TBSP) rozrachunek w limitem tolerancji jest przeprowadzany według wartości świadczenia pieniężnego wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez BondSpot S.A.

W przypadku, gdy rozrachunek transakcji dokonywany jest na podstawie zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przez uczestników będących jego stronami i zawierających dyspozycje jego przeprowadzenia w zakresie świadczenia pieniężnego, a wskazane w tych zleceniach wartości tego świadczenia nie są tożsame, zlecenie uznaje się za zgodne, jeżeli różnica pomiędzy wskazanymi w nich wartościami świadczenia pieniężnego nie przekracza:
  • w przypadku rozrachunku transakcji o wartości niższej lub równej 100.000,00 EUR – 2 EUR, albo
  • w przypadku rozrachunku transakcji o wartości powyżej 100.000,00 EUR – 25 EUR.
    Jeżeli transakcja podlega rozrachunkowi w PLN, nastąpi przeliczenie wartości na EUR według oficjalnego kursu wymiany EUR ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny i aktualnego na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym w systemie depozytowym ustalona została zgodność zleceń rozrachunku dotyczących tej transakcji.

Regulacje
Zasady obsługi zestawiania instrukcji rozrachunku z limitem tolerancji zostały opisane w:
  • Regulaminie KDPW Rozdział IV, § 90.
  • Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Dział 2 § 29 oraz Załącznik nr 2).

Narzędzia IT

Struktura komunikatu sese.ins.001.03 nie ulega zmianie. Pole Tryb zestawiania będące znacznikiem zgody w instrukcjach rozrachunku pozostaje, ale będzie ignorowane. Instrukcje zestawią się z uwzględnieniem limitu tolerancji.
Ostatnia aktualizacja:16-04-2021 Do góry