Ważne regulacje - KDPW

Ważne regulacje

Krajowy Depozyt prowadzi system rozrachunku papierów wartościowych w Polsce na mocy:
 
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
  • Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w UE i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR)
  • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie CSDR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku
  • Dyrektywy nr 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych wraz z pozostałymi przepisami implementującymi tę dyrektywę.

Regulacje KDPW