Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Regulacje europejskie


Obowiązek raportowania w tym zakres merytoryczny określają Rozporządzenie MIFIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. oraz standardy techniczne do tego rozporządzenia, w szczególności Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r.  [Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0590&from=EN ].

 

Zasady funkcjonowania ARM oraz definicje firm inwestycyjnych, jako podmiotów zobowiązanych do przekazywania zgłoszeń o transakcjach, zostały zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. 

Regulator podał wskazówki i przekazał interpretacje zapisów rozporządzenia i dyrektywy tworząc Wytyczne (Guidelines). Zawierają one szczegóły dotyczące przekazywania zgłoszeń o transakcjach zawieranych przez firmy inwestycyjne właściwym organom nadzoru. 

 

Regulacje KDPW

Podstawowym dokumentem, będącym jednocześnie umową między KDPW a uczestnikiem usługi ARM, jest Regulamin usługi. Określa on warunki jej świadczenia, w tym terminy raportowania, stawki opłat oraz wzajemne zobowiązania.