Wpłaty do systemu rekompensat - KDPW

Wpłaty do systemu rekompensat

Domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wnoszą do systemu rekompensat wpłaty roczne w wysokości sumy iloczynów:

  • stawki nie wyższej niż 0,4% oraz średniego stanu środków pieniężnych inwestorów,
  • stawki nie wyższej niż 0,01% oraz średniej wartości instrumentów finansowych z ostatnich 12 miesięcy, posiadanych przez inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych, o czym mowa w art. 137 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Banki powiernicze wnoszą do systemu rekompensat roczne wpłaty w wysokości ustalonej, jako iloczyn stawki nie wyższej niż 0,01% oraz średniej wartości instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, z ostatnich 12 miesięcy, zapisanych na rachunkach inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych, o czym mowa w art. 137 ust. 5 ustawy o obrocie.

Wysokość stawek

Wysokość stawek, stanowiących podstawę ustalenia wpłat rocznych, określa i przekazuje uczestnikom systemu rekompensat Krajowy Depozyt, nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym wpłata ma być wniesiona.