Wypłata świadczeń - KDPW

Wypłata świadczeń

Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty świadczeń pieniężnych, realizowanych przez emitentów na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych zdematerializowanych w depozycie papierów wartościowych.

Wypłata świadczeń pieniężnych odbywa się na rachunki pieniężne wskazane przez uczestników bezpośrednich, którzy prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze uprawnionych do otrzymania świadczenia.

Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową. Wymóg stosowania takiego środka komunikacji dotyczy emitentów w zakresie rejestrowanych w depozycie akcji, obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub innych dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego oraz emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 lipca 2019 r., w przypadku wypłaty świadczenia wynikającego z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych (w zakresie wypłaty dochodów, bez wykupu), wymiana ww. informacji może odbywać się pomiędzy KDPW a agentem płatniczym upoważnionym przez emitenta. W przypadku wykupów certyfikatów inwestycyjnych możliwość skorzystania z pośrednictwa agenta płatniczego, jak również uruchomienie aplikacji internetowej została udostępniona emitentom oraz agentom płatniczym od 30 września 2019 r.