Wypłata świadczeń przez agenta płatniczego - KDPW

Wypłata świadczeń przez agenta płatniczego

Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty świadczeń pieniężnych, realizowanych przez emitentów na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych zdematerializowanych w depozycie papierów wartościowych. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywa się na rachunki pieniężne wskazane przez uczestników bezpośrednich, którzy prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze uprawnionych do otrzymania świadczenia.

Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń pomiędzy emitentem, a Krajowym Depozytem odbywa się, co do zasady, poprzez dedykowaną aplikację internetową zamieszczoną na stronie internetowej KDPW. Wymóg stosowania takiego środka komunikacji dotyczy emitentów w zakresie rejestrowanych w depozycie akcji, obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub innych dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego oraz emitentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wypłaty świadczenia wynikającego z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych (w zakresie wypłaty dochodów, bez wykupu), wymiana ww. informacji może odbywać się pomiędzy KDPW a agentem płatniczym upoważnionym przez emitenta.

Agent płatniczy jest szczególnym typem uczestnictwa przeznaczonym wyłącznie dla podmiotów będących już uczestnikami bezpośrednimi KDPW. Sam w sobie nie jest formą uczestnictwa bezpośredniego w systemie depozytowym. Fakultatywna rola agenta płatniczego polega na pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy KDPW oraz emitentem w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji zdefiniowanych wypłat.

Obsługa tych zdarzeń za pośrednictwem agenta płatniczego, realizowana jest poprzez aplikację internetową KDPW. Wykonywanie działalności przez agenta płatniczego jest możliwe po otrzymaniu od emitenta stosownego pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika bezpośredniego do wykonywania tej funkcji.

Więcej informacji
o usłudze