- KDPW

Zasady dostępu deweloperów do otoczenia testowego systemów informatycznych

KDPW umożliwia firmom deweloperskim dostęp do otoczenia testowego systemów informatycznych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez firmę deweloperską dostępu jest:
 1. Uzyskanie kodu instytucji.
  ​W tym celu należy przesłać do KDPW (sekretariat DESI, dis@kdpw.pl, T 22 537 94 52, F 22 627 23 45) następujące informacje:
  • dane teleadresowe firmy deweloperskiej: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, tel. kontaktowy, nazwisko i imię osoby kontaktowej;
  • aktualny KRS i kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania dewelopera;
  • rodzaj działalności, w jakiej firma deweloperska chce występować;
  • dane niezbędne do otworzenia konta formalnego: typ własności, typ uczestnictwa.
 2. Zawarcie Umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych.
 3. Otrzymanie od KDPW wybranych certyfikatów wystawionych dla danego kodu Instytucji.
  KDPW udostępni nieodpłatnie komplet firmowych certyfikatów w standardzie X.509.
 4. Budowa interfejsu komunikacyjnego.
  W celu zapewnienia poprawnej współpracy systemu informatycznego firmy deweloperskiej z kdpw_stream, wskazane jest wykorzystanie udostępnionego przez KDPW interfejsu elektronicznej komunikacji on line - ESDK. Korzystanie z systemu ESDI/WEB zalecane jest jedynie w przypadku spodziewanej małej intensywności wymiany danych.
 5. Weryfikacja interfejsu komunikacyjnego.
  Wymagane jest zweryfikowanie przez KDPW poprawności obsługi przez interfejs komunikacyjny opracowany przez firmę deweloperską mechanizmów komunikacyjnych i zabezpieczających.

  KDPW nie udostępnia i nie pośredniczy w dystrybucji oprogramowania wykorzystywanego w komunikacji pomiędzy firmą deweloperską i KDPW.
  Informacje na temat oprogramowania WebSphere MQ dostępne są na witrynie internetowej producenta, www.ibm.com. Informacje na temat harmonogramów i zakresu testów funkcjonalności merytorycznych są dostępne na stronie internetowej KDPW.

Zasady korzystania ze środowisk testowych

 • Środowisko testowe TST A otoczenia testowego systemu kdpw_stream jest dostępne dla deweloperów w terminach wskazanych w harmonogramie zamieszczonym na naszej stronie internetowej.
 • Środowiska testowe otoczenia testowego systemu kdpw_stream są dostępne dla deweloperów, posiadających zawartą z KDPW odpowiednią Umowę.
 • Standardowo dostęp do środowiska testowego TST A systemu kdpw_stream jest zamknięty. Zamiar korzystania ze środowiska należy zgłaszać za pomocą: poczty elektronicznej na adres di_serwis@kdpw.pl, nie później niż na trzy dni robocze przed wskazanym terminem. W przypadku nagłej, niezaplanowanej potrzeby dostępu do środowiska testowego należy kontaktować się bezpośrednio z Operatorem systemu.
 • Wszelkie uzgodnienia w zakresie dostępności środowisk testowych należy konsultować z Operatorem systemu, tel. 022 537 94 15 di_serwis@kdpw.pl)
 • Prowadzenie testów komunikacyjnych, jedynie z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej ESDI/WEB, ESDK i Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT jest nielimitowane i bezpłatne. W przypadku kanałów komunikacji elektronicznej ESDI/WEB i ESDK niezbędne jest posiadanie testowych certyfikatów bezpieczeństwa, wydawanych przez Głównego Poręczyciela KDPW na etapie zawierania odpowiednich umów.
 • Środowisko TST B będzie uruchamiane przez KDPW zależnie od planowanych przez KDPW, GPW, BondSpot lub NBP testów nowych funkcjonalności lub zmian w istniejących, o czym deweloperzy będą informowani na bieżąco. Korzystanie z tego środowiska będzie bezpłatne.
 • Parametry konfiguracyjne komunikacyjnego środowiska testowego (SWI TST) przekazywane są pracownikowi firmy deweloperskiej. Aktualne informacje techniczne, niezbędne w celu korzystania z otoczenia testowego systemu kdpw_stream dostępne są na stronie internetowej KDPW.
 • W przypadku zamiaru przeprowadzenia testów wydajnościowych w otoczeniu testowym, szczegóły planowanego testu należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Systemów Informatycznych KDPW. Otoczenie testowe zorganizowane jest na wydzielonej platformie systemowej, której parametry wydajnościowe nie są tożsame z parametrami platformy systemowej otoczenia produkcyjnego.