Zespół Doradczy i Komitet Użytkowników - KDPW

Zespół Doradczy i Komitet Użytkowników

Zespół Doradczy

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zespół Doradczy opiniuje sprawy dotyczące sprawozdań Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdań z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów. W skład Zespołu Doradczego wchodzą przedstawiciele GPW w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.

Przewodniczący:

Mariusz Piękoś

Bank Pekao S.A.

Zastępca przewodniczącego:

Małgorzata Paszkiewicz

BM Banku Handlowego S.A.

Członkowie:

Mariusz Bieńkowski

BondSpot S.A.

Tomasz Gumkowski

Noble Funds TFI

Małgorzata Kalinkowska

BM PKO BP S.A.

Izabela Olszewska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jarosław Kowalczyk

Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce

Robert Wąchała

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komitet Użytkowników

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia CSDR, z dniem 3 marca 2020 r. w ramach Zespołu Doradczego utworzony został Komitet Użytkowników. W skład Komitetu Użytkowników wchodzą członkowie Zespołu Doradczego, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Użytkowników sprawuje Przewodniczący Zespołu Doradczego, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Użytkowników - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego.

Zgodnie z § 159 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Komitet Użytkowników pełni funkcje opiniodawcze i doradcze dla Zarządu i Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu depozytowego mających istotny wpływ na jego uczestników, a w szczególności w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt, zasad przyznawania uczestnictwa w systemie depozytowym, zasad przyjmowania papierów wartościowych do depozytu, poziomu usług świadczonych przez Krajowy Depozyt lub struktury opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Użytkowników określone zostały w § 156-166 Regulaminu KDPW.

Przewodniczący:

Mariusz Piękoś

Bank Pekao S.A.

Zastępca przewodniczącego:

Małgorzata Paszkiewicz

BM Banku Handlowego S.A.

Członkowie:

Małgorzata Kalinkowska

BM PKO BP S.A.

Jarosław Kowalczyk

Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce

Robert Wąchała

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych