Raportowanie o zobowiązaniach emitentów papierów dłużnych - KDPW

Raportowanie o zobowiązaniach emitentów papierów dłużnych

Jednym z rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów na rynku obligacji jest utworzony w dniu 1 lipca 2019 r. Rejestr Zobowiązań Emitentów (RZE) - centralna baza danych, zawierająca informacje o stanie zadłużenia emitentów, wynikającym z emisji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych oraz o stopniu realizacji świadczeń wynikających z tych emisji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, administratorem Rejestru Zobowiązań Emitentów jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitenci zobowiązani są do przekazywania do RZE informacji o wszystkich przeprowadzonych emisjach obligacji oraz aktualizowania ich do czasu całkowitego wykupu. Przekazanie tych informacji odbywa się w dwóch trybach:

  • raportowania, w przypadku gdy instrumenty nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
  • na podstawie danych zaewidencjonowanych w systemie KDPW, jeśli instrumenty są zarejestrowane w KDPW.

 
Dane dotyczące instrumentów zarejestrowanych w KDPW gromadzone są bezpośrednio w systemie KDPW w związku z ich rejestracją oraz poprzez aplikacje Wypłata Świadczeń Zarządzanie Emisjami lub Wypłata Świadczeń Rejestracja Zdarzeń w zakresie przekazywania informacji o terminarzu świadczeń i realizacji świadczeń.
 
Dane dotyczące instrumentów, które nie są rejestrowane w KDPW gromadzone są za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania Emitentów. Raporty przekazywane są bezpośrednio przez emitentów papierów wartościowych lub przez podmioty prowadzące ewidencję tych papierów.
 
Rejestr Zobowiązań Emitentów zawierający informacje o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych dostępny jest na stronie https://data.kdpw.pl/oth/rze/info/. Informacje są aktualizowane w trybie dziennym zgodnie ze zmianami, jakie rejestrowane są za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania Emitentów lub bezpośrednio w systemie KDPW.  

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa