Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.001.03)


Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian parametrów istniejących kont uczestnika.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AccountDetails- Konto rozrachunkowe (typ złożony)

Opis Atrybuty konta rozrachunkowego
Elementy

składowe
AcctOwnr

FrmlAcctInf

RglrAcctInf

Źródło <xs:complexType name="AccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="FrmlAcctInf" type="FormalAccountInformation" />

     <xs:element name="RglrAcctInf" type="RegularAccountInformation" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AccountDetails/AcctOwnr- Uczestnik - właściciel konta (element)

Opis Uczestnik - właściciel konta w postaci kodu KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

AccountDetails/FrmlAcctInf- Konto formalne (element)

Opis Atrybuty konta konta formalnego
Typ FormalAccountInformation
Źródło <xs:element name="FrmlAcctInf" type="FormalAccountInformation" />

AccountDetails/RglrAcctInf- Atrybuty konta podmiotowego (element)

Opis Atrybuty konta podmiotowego
Typ RegularAccountInformation
Źródło <xs:element name="RglrAcctInf" type="RegularAccountInformation" />

ClassValue- Cecha klienta (typ złożony)

Opis Wartość cechy klienta lub grupy klientów.
Typ Pochodna typu: Code4Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
ClssTp Typ cechy Code4Text
Źródło <xs:complexType name="ClassValue" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Code4Text" >

      < xs:attribute name="ClssTp" type="Code4Text" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ClientClass- Informacje o cechach klienta (typ złożony)

Opis Oznaczenie cech charakteryzujących klienta lub grupę klientów
Elementy

składowe
ClssVal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ClientClass" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClssVal" type="ClassValue" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientClass/ClssVal- Określenie cechy (element)

Opis Określenie cechy. Stosowane typy cech: RESI-określenie kraju rezydencji klienta (wartości: RESI-rezydent, NRES-nierezydent, OMNI-posiadacz rachunku zbiorczego, OMNL-podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, OMNN - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, NOAP-nie dotyczy).
Typ ClassValue
Źródło <xs:element name="ClssVal" type="ClassValue" maxOccurs="unbounded" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FormalAccountInformation- Atrybuty konta formalnego (typ złożony)

Opis Atrybuty konta formalnego
Elementy

składowe
OwnrTp

MmbTp

ReprAgrmntId

LglBase{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FormalAccountInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" />

     <xs:element name="LglBase" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FormalAccountInformation/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta, rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

FormalAccountInformation/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

FormalAccountInformation/ReprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" />

FormalAccountInformation/LglBase- Podstawa prawna (element)

Opis Podstawa prawna
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="LglBase" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
CANC Usunięcie komunikatu
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="CANC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
acmt.rqa.001.03{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="acmt.rqa.001.03" type="acmt.rqa.001.03" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/acmt.rqa.001.03- Instrukcja dotycząca konta (element)

Opis Instrukcja dotycząca konta
Typ acmt.rqa.001.03
Źródło <xs:element name="acmt.rqa.001.03" type="acmt.rqa.001.03" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
PrvsRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Wykorzystywany przy modyfikacji konta.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OperationDetails- Szczegóły operacji na koncie (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji na koncie
Elementy

składowe
OprCd

Źródło <xs:complexType name="OperationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OperationDetails/OprCd- Kod operacji na koncie (element)

Opis Kod operacji na koncie. Dozwolone wartości: CRTA-Utworzenie konta; CLSA-Zamknięcie konta; SUSP-Zawieszenie konta; CHGA - Zmiana charakterystyki konta.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

RegularAccountInformation- Informacje dotyczące konta podmiotowego (typ złożony)

Opis Atrybuty konta podmiotowego
Elementy

składowe
AcctTp

ClntTp{0,1}

PrtfNb{0,1}

AcctId{0,1}

AcctNm{0,1}

PrtlSttlmInd{0,1}

NIP{0,1}

REGON{0,1}

LEI{0,1}

Ctry{0,1}

ClntClss{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RegularAccountInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" />

     <xs:element name="ClntTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="NIP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="REGON" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntClss" type="ClientClass" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegularAccountInformation/AcctTp- Rodzaj konta (element)

Opis Rodzaj konta
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" />

RegularAccountInformation/ClntTp- Typ klienta (grupowy/indywidualny) (element)

Opis Typ klienta. Dozwolone wartości: I - indywidualny; G – grupowy; A – konto zagregowane.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ClntTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/PrtfNb- Numer portfela (element)

Opis Numer portfela
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/AcctNm- Nazwa konta (element)

Opis Opcjonalna nazwa konta
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctNm" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/PrtlSttlmInd- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (element)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Typ SettlementTransactionCondition5Code
Źródło <xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

RegularAccountInformation/NIP- NIP (element)

Opis NIP
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="NIP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/REGON- REGON (element)

Opis REGON
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="REGON" type="Max20Text" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/LEI- LEI (element)

Opis LEI
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/Ctry- Kraj rezydencji (element)

Opis Kraj rezydencji
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

RegularAccountInformation/ClntClss- Informacje dotyczące cech klienta lub grupy klientów (element)

Opis Informacje dotyczące cech klienta lub grupy klientów
Typ ClientClass
Źródło <xs:element name="ClntClss" type="ClientClass" minOccurs="0" />

SettlementTransactionCondition5Code- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (typ prosty)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PART Rozrachunek w częściach dozwolony
NPAR Rozrachunek w częściach niedozwolony
Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionCondition5Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PART" />

     <xs:enumeration value="NPAR" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

acmt.rqa.001.03- Instrukcja dotycząca konta (typ złożony)

Opis Instrukcja dotycząca konta
Elementy

składowe
GnlInf

OprDtls{0,1}

AcctDtls

Źródło <xs:complexType name="acmt.rqa.001.03" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

acmt.rqa.001.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

acmt.rqa.001.03/OprDtls- Szczegóły operacji (element)

Opis Szczegóły operacji
Typ OperationDetails
Źródło <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" minOccurs="0" />

acmt.rqa.001.03/AcctDtls- Informacje dotyczące konta (element)

Opis Informacje dotyczące konta
Typ AccountDetails
Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" />