Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04)


Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń. Komunikat służy do przekazywania sald ostatecznych (zrealizowanych) oraz prognoz płatności.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego
Elementy

składowe
DayPhs

SttlmSsnId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

     <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej
Typ Max2Int
Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe
KDPWMmbId

CshAcct

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

CashSettlementDetails- Szczegółowe informacje dotyczące salda (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące salda
Elementy

składowe
MmbId

TtlNetBalMmb

CshStmtDtlsMmb{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="TtlNetBalMmb" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="CshStmtDtlsMmb" type="CashSettlementDetailsMember" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementDetails/MmbId- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashSettlementDetails/TtlNetBalMmb- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlNetBalMmb" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementDetails/CshStmtDtlsMmb- Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego (element)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Typ CashSettlementDetailsMember
Źródło <xs:element name="CshStmtDtlsMmb" type="CashSettlementDetailsMember" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementDetailsMember- Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego
Elementy

składowe
KDPWSafAcct{0,1}

SttlmTxTp

KDPWSttlmTxTp

PlcOfTrad{0,1}

KDPWPlcOfTrad{0,1}

TradMode{0,1}

KDPWTradMode{0,1}

Cdt

Dbt

NetBal

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementDetailsMember" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:choice >

       <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

       <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

     </xs:choice>

     <xs:choice >

       <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:choice >

       <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="Cdt" type="Amount" />

     <xs:element name="Dbt" type="Amount" />

     <xs:element name="NetBal" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementDetailsMember/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

CashSettlementDetailsMember/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

CashSettlementDetailsMember/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku KDPW (element)

Opis Typ operacji rozrachunku KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

CashSettlementDetailsMember/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

CashSettlementDetailsMember/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Typ KDPWMarketIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

CashSettlementDetailsMember/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

CashSettlementDetailsMember/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

CashSettlementDetailsMember/Cdt- Wartość należności (element)

Opis Wartość należności
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Cdt" type="Amount" />

CashSettlementDetailsMember/Dbt- Wartość zobowiązań (element)

Opis Wartość zobowiązań
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Dbt" type="Amount" />

CashSettlementDetailsMember/NetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="NetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężych (typ złożony)

Opis Informacje o saldach pieniężych
Elementy

składowe
StmtDt

BizDayStat{0,1}

PngAgt

Ccy

OrdrTp

CshSttlmSys

TtlCdt

TtlDbt

TtlNetBal

CshStmtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementStatement" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="OrdrTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

     <xs:element name="TtlCdt" type="Amount" />

     <xs:element name="TtlDbt" type="Amount" />

     <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="CshStmtDtls" type="CashSettlementDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashSettlementStatement/StmtDt- Data salda (element)

Opis Data salda
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

CashSettlementStatement/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego
Typ BusinessDayState
Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="OrdrTp" type="Max4Text" />

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

Opis Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

CashSettlementStatement/TtlCdt- Wartość należności (element)

Opis Wartość należności
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlCdt" type="Amount" />

CashSettlementStatement/TtlDbt- Wartość zobowiązań (element)

Opis Wartość zobowiązań
Typ Amount
Źródło <xs:element name="TtlDbt" type="Amount" />

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement/CshStmtDtls- Szczegółowe informacje dotyczące salda (element)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące salda
Typ CashSettlementDetails
Źródło <xs:element name="CshStmtDtls" type="CashSettlementDetails" maxOccurs="unbounded" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
BILL Kompensacja dwustronna
GROS Rozliczenie brutto
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

RcvrTp

DtTp

StsTp

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="DtTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

Opis Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />

GeneralInformation/DtTp- Typ sald (na datę transakcji lub rozliczenia) (element)

Opis Typ sald. Dozwolone wartości: SETT-salda na datę rozliczenia; TRAD-salda na datę transakcji.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="DtTp" type="Code4Text" />

GeneralInformation/StsTp- Rodzaj sald (wstępne/ostateczne) (element)

Opis Rodzaj sald (wstępne/ostateczne).
Typ StatementStatusCode
Źródło <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
camt.smt.001.04

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="camt.smt.001.04" type="camt.smt.001.04" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/camt.smt.001.04- Salda rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Salda rozliczeń pieniężnych
Typ camt.smt.001.04
Źródło <xs:element name="camt.smt.001.04" type="camt.smt.001.04" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementStatusCode- Kody rodzajów sald (typ prosty)

Opis Kody rodzajów sald.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
FCST salda wstępne
FINL salda ostateczne
Źródło <xs:simpleType name="StatementStatusCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="FCST" />

     <xs:enumeration value="FINL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

camt.smt.001.04- Salda rozliczeń pieniężnych (typ złożony)

Opis Salda rozliczeń pieniężnych
Elementy

składowe
GnlInf

CshSttlmStmt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="camt.smt.001.04" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

camt.smt.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

camt.smt.001.04/CshSttlmStmt- Wykaz sald pieniężych (element)

Opis Wykaz sald pieniężych
Typ CashSettlementStatement
Źródło <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />